Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται, μέσα από διακρατικές και διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών από κοινού με άλλα ΑΕΙ, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της ανταλλαγής προσωπικού, τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων.


ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ :


To Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων προνοεί, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας,  το σχεδιασμό και την προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών, την από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών και την ερευνητική συνεργασία. Η έναρξη της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων έγινε με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για το σχεδιασμό και την προσφορά του προπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρεται από το ΑΠΚΥ, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Ιούνιος 2012

Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων επικεντρώνεται σε άξονες όπως, η ανάπτυξη και από κοινού προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών (joint degrees), η από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, κτλ.), η υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών και η από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Μάιος 2012

Το ΑΠΚΥ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και διοικητικής συνεργασίας. Στο εν λόγω πλαίσιο, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, προσφέρεται το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (joint Master degree) στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Απρίλιος 2012

Από την έναρξη της λειτουργίας του ΑΠΚΥ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος στην προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων στηρίζεται στο σχεδιασμό και τη δημιουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών (joint/dual degrees), την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κλπ), την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την ανταλλαγή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο Κυπριακό, δημόσιο Πανεπιστήμιο που στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας προσφέρει προγράμματα σπουδών από κοινού (joint degrees) με Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. Το ΑΠΚΥ υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Saint Louis University (SLU) με αντικείμενο την προσφορά, σε αρχικό στάδιο, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς των Επιστημών της Αγωγής.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Φεβρουάριος 2012

Ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος του ΑΠΚΥ από το διεθνή εκπαιδευτικό χώρο είναι το ακαδημαϊκά καταξιωμένο Πανεπιστήμιο της Χάιφα Ισραήλ. Η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων αφορά κυρίως στην προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, τις ανταλλαγές και την κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο διεξαγωγής συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων σε Κύπρο και Ισραήλ.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Ιανουάριος 2013

Το ΑΠΚΥ προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία. Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων αφορά δράσεις σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο. Κυρίως επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την προσφορά κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τις ανταλλαγές και την κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, τη διεξαγωγή κοινών συνεδρίων και την περαιτέρω ανάπτυξη επαφών με τους Έλληνες απόδημους που ζουν στην Ουκρανία.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Φεβρουάριος 2013

Μνημόνιο συνεργασίας με το Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI) της Ρωσίας υπέγραψε το ΑΠΚΥ τον Απρίλιο του 2013. Το MESI είναι ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρωσίας, με σημαντική παρουσία και στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Με πάνω από 100.000 φοιτητές, το MESI έχει έντονη εκπαιδευτική και επιστημονική παράδοση και συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη συμβατική μάθηση, προσφέροντας καινοτόμα προγράμματα στα οικονομικά, τη διοίκηση, τη στατιστική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το δίκαιο και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η σύμπραξη των δύο Πανεπιστημίων έχει στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας, και πιο συγκεκριμένα, τα δύο Πανεπιστήμια, επιδιώκουν την κοινή συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα, το σχεδιασμό διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Απρίλιος 2013

Το Donau Universität Krems (University for Continuous Education) ιδρύθηκε το 1995 και ανήκει στα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που ειδικεύονται στη διά βίου εκπαίδευση με διπλό σύστημα διδασκαλίας, δηλαδή, εξ αποστάσεως και σεμιναριακού τύπου μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Προσφέρει 237 καινοτόμα προγράμματα σπουδών, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, και προάγει την εφαρμοσμένη κυρίως έρευνα και την καινοτομία σε τομείς όπως, η βιοϊατρική τεχνολογία, το περιβάλλον, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επικοινωνία και η ευρωπαϊκή συνοχή. Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων αφορά κυρίως στο σχεδιασμό και την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, την από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας στην προώθηση και ανάπτυξη της χρήσης ηλεκτρονικών μαθησιακών πόρων, καθώς και την προώθηση της έρευνας σε τομείς με κοινό ενδιαφέρον και αμοιβαίο όφελος.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Ιανουάριος 2013

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου, με κύριο στόχο την προώθηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έμφαση στη συνεργασία των δύο ιδρυμάτων θα δοθεί στους τομείς των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, την αρχαιολογία και τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ενέργεια. Η συμφωνία συνεργασίας προνοεί, μεταξύ άλλων, την από κοινού διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών, την ανταλλαγή ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών, την κοινή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας (κυρίως Μάστερ και διδακτορικών), καθώς και την από κοινού αξιοποίηση της υπάρχουσας ερευνητικής υποδομής των δύο ιδρυμάτων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Ιούνιος 2013

Κύριος στόχος της συνεργασίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπριου και του Universidade Aberta που θεσμοθετήθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας είναι η προώθηση κοινών δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, κοινής διδασκαλίας ή/και εποπτείας φοιτητών και από κοινού προσφοράς ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Αύγουστος 2013

H σύμπραξη του ΑΠΚΥ και του Cyprus International Institute of Management (CIIM) στοχεύει σε αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Οι κοινές δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν, χωρίς να εξαντλούνται, την ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών, το σχεδιασμός και την προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών (joint degrees), τη συνεργασία σε θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριότητων και εκδηλώσεων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Αύγουστος 2013

Το Transylvania University of Braşov, με 20.000 φοιτητές και 800 μέλη διδακτικού προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας. Προσφέρει προγράμματα σπουδών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος της σύμπραξης των δύο Πανεπιστημίων είναι η προώθηση κοινών δράσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, οι  ανταλλαγές ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών καθώς και η καθιέρωση κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Σεπτέμβριος 2013

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Al Quds Open University στην Παλαιστίνη, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 8 Απριλίου 2014. Βασικοί στόχοι της σύμπραξης  είναι ο σχεδιασμός και η προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σύντομης διάρκειας,  συνεργασία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών. Εστιάζει ακόμη στην ισχυροποίηση της ερευνητικής συνεργασίας, στην ενίσχυση και προβολή της επιστημονικής και κοινωνικής συμβολής των δύο Πανεπιστημίων σε περιφερειακό επίπεδο μέσω κοινών δράσεων, όπως η συνδιοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Απρίλιος 2014

Με κύριο στόχο τη δυνατότητα προσφοράς double Master Degrees στα γνωστικά αντικείμενα Business Administration, Oil and Gas, Technology and Telecommunications, Risk Management και Mathematics, το ΑΠΚΥ και το Kazan Federal University προχώρησαν, στις 14 Νοεμβρίου 2014, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων προβλέπεται, πέραν της προσφοράς διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, η ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών του KFU από προσωπικό και φοιτητές του ΑΠΚΥ, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης. Το KFU είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συγκαταλέγεται στα δέκα καλύτερα πανεπιστήμια της Ρωσίας. Προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, των Οικονομικών, των Ανθρωπιστικών και των Φυσικών Επιστημών, ενώ έχει επιδείξει και πλούσιο ερευνητικό έργο.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Νοέμβριος 2014

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 27 Νοεμβρίου 2014, για την προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, τα δύο Πανεπιστήμια θα συνεργαστούν επίσης σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια και διαλέξεις, ενώ συμφώνησαν και την από κοινού αξιοποίηση των  ερευνητικών τους εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μέσω της συνεργασίας και δικτύωσης των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων τους.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Νοέμβριος 2014

Το μνημόνιο συνεργασίας επικεντρώνεται σε κοινές δράσεις, όπως: διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, συνδιοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, κ.λπ.), κοινά ερευνητικά έργα, αμοιβαία αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών και τεχνογνωσίας.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Νοέμβριος 2014

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό να προωθήσουν, να διευκολύνουν και να ενδυναμώσουν την ακαδημαϊκή, επιστημονική και πολιτιστική τους συνεργασία.  Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συνεργασία σε θέματα έρευνας και την εξασφάλιση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για θέματα και έργα κοινού ενδιαφέροντος. Τα δύο Πανεπιστήμια συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρογνωμοσύνη και καλές πρακτικές για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική τεχνολογία και μεθοδολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Φεβρουάριος 2016

Με κύριο σημείο αναφοράς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, που τα δύο Πανεπιστήμια αξιοποιούν αποκλειστικά, ΑΠΚΥ και Open University of Mauritius στοχεύουν στην από κοινού προσφορά προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων κατάρτισης και προγραμμάτων σύντομης διάρκειας, στην υποβολή προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση και υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων, στην ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και στην από κοινού ανάπτυξη της σύγχρονης εκπαιδευτικής και τεχνολογικής τους υποδομής.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Νοέμβριος 2016

Η συνεργασία του ΑΠΚΥ με ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ρωσίας στοχεύει στην ανάπτυξη ισχυρών θεσμών και κοινών δράσεων σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτισμού. Τα δύο Πανεπιστήμια εστιάζουν τις δράσεις τους στην από κοινού ή και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια προσφορά προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, στην ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού, και στην αμοιβαία αξιοποίηση της τεχνολογικής τους υποδομής. Επιπλέον, ΑΠΚΥ και Kuban State University στοχεύουν στη συνδιοργάνωση θερινών σχολείων και στην προσφορά διαδικτυακών μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής και της ρωσικής γλώσσας, καθώς και άλλων δράσεων που θα υποστηρίξουν την ελληνική ομογένεια στην περιοχή και ευρύτερα.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Νοέμβριος 2016

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννησου. Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ερευνητικό τομέα, καθώς και στην αναταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών. Χαρακτηριστικά στοχεύει στην κοινή οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σειρών μαθημάτων, στην από κοινού συνεργασία ή οργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών μονάδων και εργαστηρίων των δύο Πανεπιστημίων.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Απρίλιος 2017

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προνοεί τη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων σε όλους τους τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προνοεί την κοινή οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, θερινών σχολείων, εργαστηρίων και διαλέξεων, από κοινού συμμετοχή στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, ανταλλαγή ακαδημαϊκού & διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και άλλα.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Δεκέμβριος 2017

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με κύριο στόχο τη συνεργασία και δικτύωση ερευνητικών ομάδων των δύο Πανεπιστημίων, το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και συνεργασία για διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων σε επιστημονικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, την κοινή οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, θερινών σχολείων (summer school), την ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού. Επίσης προβλέπεται η ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού για υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών έργων και άλλων δράσεων, όπως της συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών, ενώ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διασύνδεση και συνεργασία επιμέρους γραφείων των δύο Ιδρυμάτων, όπως τα γραφεία διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο, τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κ.ά.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Αυγούστος 2018

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών, τον σχεδιασμό και την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και μαζικών online μαθημάτων (MOOCs), την εκπόνηση ερευνητικών έργων, καθώς την από κοινού επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Φεβρουάριος 2019

Κύριοι στόχοι της συνεργασίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Communication University of Zhejiang είναι η αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών, ο σχεδιασμός και η προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης που θα προσφέρονται εξ αποστάσεως σε θέματα θέματα Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Νέων Μέσων, Πολιτισμού και Τεχνών. Επίσης, μέσω της συμφωνίας συνεργασίας προνοείται η από κοινού οργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, η συνεργασία σε ερευνητικά έργα, καθώς και η επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Απρίλιος 2019

Το ΑΠΚΥ συμπράττει με το Amman Arab University της Ιορδανίας στο πλαίσιο της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του στη χώρα αυτή. Στόχος των δύο ιδρυμάτων είναι η αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Mobility, η ερευνητική συνεργασία, η από κοινού οργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και η επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Έναρξη ισχύος συμφωνίας: Ιούλιος 2019

Συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και φορείς :
 

 

Πληροφορίες:

Η Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του ΑΠΚΥ είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για το συντονισμό της διεθνούς συνεργασίας και των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και για τις διμερείς συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας του ΑΠΚΥ με πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ :
 

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς