Τίτλος
Οι ΟΣΣ και οι εξετάσεις μπορεί να διεξάγονται στον τόπο κατοικίας του κάθε φοιτητή, μόνο αν ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών από τον ίδιο τόπο έχουν επιλέξει την ίδια Θ.Ε. και θα είναι εφικτό να δημιουργηθεί τμήμα εκεί. Διαφορετικά θα διεξάγονται στην πόλη που εδρεύει το ΑΠΚΥ ή στην πλησιέστερη σ...
Το Πανεπιστήμιο μπορεί να παράσχει έντυπο υλικό σε κάποιες Θ.Ε. μόνο όταν είναι έκδοσης ΑΠΚΥ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραλαβή του έντυπου υλικού γίνεται μέσω ταχυδρομείου και την επιλαμβάνεται η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η χρονική περίοδος της παραλα...
Είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί από τους φοιτητές να αγοράσουν ή να δανειστούν (από δανειστικές βιβλιοθήκες) επιπλέον, του προσφερόμενου από το ΑΠΚΥ, έντυπου υλικού, αν αυτό κριθεί από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των προγραμμάτων σπουδών ότι είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Εν...
Για την περίοδο αιτήσεων σε προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, η οποία ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχ...
Τα ελάχιστα απαραίτητα τυπικά προσόντα του κάθε υποψηφίου είναι διαφορετικά για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών και λεπτομέρειες υπάρχουν σε κάθε Πρόγραμμα χωριστά.
Για την Κύπρο: Η ταυτότητα θα πρέπει να πιστοποιηθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ενώ ο τίτλος σπουδών μπορεί να πιστοποιηθεί από την εκδίδουσα αρχή.  Για την Ελλάδα: Σε Δήμους, Κοινότητες, Αστυνομικά Τμήματα, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δικηγορικά Γραφεία.
Η επιλογή των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) γίνεται αυστηρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών. Δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή σε επιπλέον Θ.Ε. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Το Πανεπιστήμιο/ Προγράμματα Σπουδών/ Προσωπικό/ ΔΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση της τμηματοποίησης, ο διδάσκων κάθε τμήματος επικοινωνεί με τους φοιτητές του τμήματός του δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς επίσης και τον τρόπο επικοινωνίας με τους φοιτητές του. Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες και οδηγίε...
Αυτό μπορεί να γίνει αφού στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση records@ouc.ac.cy. Το χρονικό διάστημα ετοιμασίας βεβαιώσεων κυμαίνεται περίπου από τρείς (3) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες μέρες, οπότε και αποστέλλεται στον φοιτητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ...
Βρέθηκαν 27 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 123 Τελευταία