Η Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για όλα τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, στη στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και στα θέματα επικοινωνίας. Χωρίζεται στους δύο ακόλουθους τομείς:

 

Τομέας Ανάπτυξης και Επικοινωνίας


Κύριες αρμοδιότητες:
 • Η διοικητική υποστήριξη της Διοίκησης στην παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Η επίβλεψη των δράσεων σε θέματα διεθνοποίησης, προσέλκυσης ξένων φοιτητών, επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου, αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας, με βάση τη Στρατηγική Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Ο σχεδιασμός, η επικαιροποίηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ad hoc σχεδίων δράσης (action plans) με βάση την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
 • Η λειτουργία Γραφείου Τύπου.
 • Η συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, τις Σχολές, τα Προγράμματα Σπουδών, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τις Επιτροπές ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου για τη συλλογής της ύλης, την επιμέλεια και την έκδοση των ετήσιων και περιοδικών εκδόσεων του ΑΠΚΥ (Έκθεση Πεπραγμένων, εκδόσεις για το ερευνητικό έργο του ΑΠΚΥ, οδηγοί σπουδών, ενημερωτικές εκδόσεις κ.λπ).
 • Η υποστήριξη της Διοίκησης σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση της εκδοτικής πολιτικής του ΑΠΚΥ.


Τομέας Διεθνών Συνεργασιών


Κύριες αρμοδιότητες:
 • Η σύναψη διαπανεπιστημιακών και άλλων συμφωνιών και η παρακολούθηση υλοποίησής τους.
 • Η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του ΑΠΚΥ με σκοπό την προβολή και ανάδειξή του στη διεθνή Πανεπιστημιακή κοινότητα.
 • Ο συντονισμός και η οργάνωση της συμμετοχής του ΑΠΚΥ σε προγράμματα κινητικότητας και άλλα διεθνή προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Γραφείο Κινητικότητας).
 • Η ανάπτυξη της δράσης του ΑΠΚΥ ως μέλος εγχώριων και διεθνών οργανισμών και δικτύων.
 • Η οργάνωση, ο συντονισμός και η υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου (internationalization stategy) και βάσει της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Η υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύου συνεργατών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό επίπεδο.
 • Η υλοποίηση της πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου, ο συντονισμός και η υποστήριξη της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο ιδρύματος και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών (Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας).
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31