Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Λογιστική
ΤΟΙΚ 61
24
Η θεματική ενότητα της λογιστικής έχει στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές θεωρητικών και εφαρμοσμένων θεμάτων λογιστικής. Τα θεωρητικά θέματα λογιστικής αποτελούν η  εννοιολογική προσέγγιση της λειτουργίας και εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, η παρουσίαση του λογιστικού κυκλώματος, αλλά και ειδικών θεμάτων όπως είναι π.χ. η σύσταση μιας εταιρείας ή η διαδικασία διάθεσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Τα εφαρμοσμένα θέματα λογιστικής καλύπτουν εξειδικευμένα, πρακτικά πεδία,  όπως είναι η μίσθωση παγίων και τα κέρδη ανά μετοχή.

Στόχος της λογιστικής είναι να προσφέρει πληροφόρηση. Βασική πηγή πληροφόρησης αποτελούν οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη σύνοψη, το τελικό αποτέλεσμα της λογιστικής διαδικασίας. Τμήμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας συνιστά η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση ειδικών επιστημονικών εργαλείων. Η ανάλυση στοχεύει  στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον ενός οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή λήψη αποφάσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα:
 • Γενική Λογιστική
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 
 • Γενική Λογιστική

Το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Λογιστικής στοχεύει στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν τόσο με θεωρητικά όσο και με πρακτικά ζητήματα λογιστικής. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με βασικά στοιχεία της Λογιστικής όπως είναι οι λογαριασμοί και τα λογιστικά γεγονότα, θα γνωρίζουν βασικά θέματα καταχώρησης των λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο και το γενικό καθολικό, εφαρμόζοντας το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης. Επίσης, θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης, μέσω εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος χρήσης, και να ολοκληρώνουν το λογιστικό κύκλωμα με το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων. Τέλος, θα μπορούν να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις βασικές  λογιστικές  καταστάσεις των επιχειρήσεων, δηλαδή τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
 
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων αποβλέπει στην αξιολόγηση της παρούσας χρηματοοικονομικής κατάστασης μίας επιχείρησης, με τη χρήση διαφόρων εργαλείων ανάλυσης. Οι λογιστικές καταστάσεις είναι το αποτέλεσμα της λογιστικής διαδικασίας και προσφέρουν σημαντική και συνοπτική πληροφόρηση για την οικονομική μονάδα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου θα παρουσιαστούν αναλυτικά λογιστικές καταστάσεις όπως είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, και θα αναλυθούν και εφαρμοστούν εργαλεία  όπως είναι η οριζόντια ανάλυση, η κάθετη ανάλυση,, οι αριθμοδείκτες και οι αριθμοδείκτες τάσεως. Ο φοιτητής που θα μελετήσει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα είναι σε θέση, όχι μόνο να υπολογίσει βασικά μεγέθη που δίνουν πληροφόρηση π.χ. για την ρευστότητα και την αποδοτικότητα της εταιρείας, αλλά και να συνθέσει τα αποτελέσματα των υπολογισμών του για να καταλήξει, τόσο στη αξιολόγηση  της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, όσο και στη πρόταση συγκεκριμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία αυτής.
 
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής

Η λογιστική περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών που εξειδικεύονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεσμικού πλαισίου που διέπει μια οικονομία, αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εταιρειών. Στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζονται θεωρητικά θέματα σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αλλά κυρίως πρακτικά, ειδικά θέματα λογιστικής όπως είναι η μίσθωση παγίων, η διάθεση των αποτελεσμάτων μιας χρήσης κ.α. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των διαφόρων ειδικών θεμάτων με στόχο, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης.
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
 
 • Γνώση βασικών εννοιών λογιστικής
 • Γνώση βασικών λογαριασμών
 • Γνώση βασικών λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως)
 • Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος καταχώρησης λογιστικών γεγονότων
 • Χρήση βασικών λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό)
 • Καταχώρηση ημερολογιακών εγγραφών (λογιστικών γεγονότων, προσαρμογής, προσδιορισμού αποτελεσμάτων, κλεισίματος λογιστικών βιβλίων)
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Ανάλυση μεθόδων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (π.χ. αριθμοδείκτες, ανάλυση κοινού μεγέθους)
 • Σύσταση και ίδρυση εταιρειών
 • Διάθεση αποτελεσμάτων
 • Λύση - εκκαθάριση επιχειρήσεων
 • Λογιστική αντιμετώπιση μίσθωσης παγίων
 
Βιβλιογραφία
 
 1. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2008), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 2. Νιάρχος Ν., (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 3. Χέβας Δ., (2010) Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 
Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31