Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι η προετοιμασία και ενίσχυση των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς.
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ευθυκρισίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τραπεζών και να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (για πληροφορίες ECTS εδώ):

120 ECTS
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στην Αγγλική.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα συνολικά δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα για την κάθε Θεματική Ενότητα είναι €1.080. Για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ το κόστος είναι επίσης €1.080.

Θα παραχωρηθεί έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα καλύπτει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

  • Τραπεζικό Περιβάλλον και Τραπεζική Διοίκηση: το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αναλύοντας τις λειτουργίες, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαμεσολαβητή μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας σε αυτό το σύστημα. Ταυτόχρονα, εισάγονται οι βασικές έννοιες της θεωρίας και της πρακτικής της οργάνωσης της τράπεζας με βάση το στελεχιακό δυναμικό της.
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, όπου αναλύονται με λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις, οι επενδύσεις που πρέπει να κάνουν και ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να πληρώσουν αυτές τις επενδύσεις.
  • Διαχείριση Κινδύνων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλαδή η ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς διεκπεραιώνουν την λειτουργία της διαμεσολάβησης και στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την απόδοση των κεφαλαίων τους. Μεταξύ άλλων αναλύονται η διαχείριση κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κίνδυνου, κινδύνου ρευστότητας, κινδύνου αγοράς, συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς και ο κίνδυνος επικράτειας.
  •  Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, όπου παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοπιστωτικά μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιολογούν επενδυτικά χαρτοφυλάκια λαμβάνοντας υπόψιν την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο.
  •  Λογιστική, όπου παρουσιάζονται κεντρικές έννοιες όπως είναι το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης, το γενικό καθολικό, οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κα), μεταξύ άλλα. Επίσης, αναλύονται και εφαρμόζονται εργαλεία όπως είναι η οριζόντια ανάλυση, η κάθετη ανάλυση, και οι αριθμοδείκτες, και η σχέση τους με την εξέλιξη της πορείας των επιχειρήσεων/τραπεζών.

 
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 4 (τεσσάρων) Θεματικών Ενοτήτων (24 ECTS η κάθε μια), και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (24 ECTS).
 
Οι φοιτητές/τριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν τέσσερις γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θεματικές Ενότητες Έτος
 
Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
TOIK 50 Τραπεζικό Περιβάλλον 1 Υποχρεωτική     600-720 24
TOIK 51 Τραπεζική Διοίκηση 1 Υποχρεωτική   TOIK50 600-720 24
TOIK701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 1 Υποχρεωτική   TOIK50, TOIK51 300-360 12
ΤΟΙΚ 60 Χρηματοοικονομική 2 Υποχρεωτική ΤΟΙΚ50   600 - 720 24
ΤΟΙΚ61 Λογιστική 2 Υποχρεωτική ΤΟΙΚ50,ΤΟΙΚ51   600 - 720 24
ΤΟΙΚ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή II 2 Υποχρεωτική ΤΟΙΚ50,ΤΟΙΚ51 TOIK701Α 300 - 360 12
ΤΟΙΚ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο 3 Επιλογής ΤΟΙΚ50, ΤΟΙΚ51   125 - 150 5
Σύνολο 3000-3600 120

1 Η εγγραφή στην TOIK695 δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μόνο όταν το επιθυμεί ο φοιτητής. Τα ECTS που αντιστοιχούν στην εν λόγω ΘΕ δεν προσμετρούνται στο Γενικό Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή.
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31