Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
ΠΥΣ 612
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εμβαθύνει στην ανάλυση των μεθόδων και των πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την αύξηση της απόδοσης των επαγγελματιών υγείας. Παρουσιάζονται και αναλύονται τρόποι προσέλκυσης και παραμονής επαγγελματιών υψηλού κύρους και ικανοτήτων σε έναν οργανισμό και τεχνικές παρακίνησης για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού θα πρέπει να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ σημαντικών οργανωτικών στοιχείων (στόχος, περιβάλλον, κουλτούρα του οργανισμού κτλ.) και τις διαδικασίες διαχείρισης του προσωπικού και ως εκ τούτου θα πρέπει να διδαχθούν τα αντίστοιχα εργαλεία.  Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία χαρακτηρίζεται ως μία διαδικασία που βοηθά ομάδες ανθρώπων να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους. Υπό αυτήν την οπτική γωνία, οι θεωρίες ηγεσίας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα αποτελέσουν μέρος της διδακτέας ύλης.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζεται στους υγειονομικούς οργανισμού.
  • Περιγράφουν ένα αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν υγειονομικό οργανισμό.
  • Αναδεικνύουν τη σημασία αλλά και την πολυπλοκότητα της άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας στην πράξη.
  • Απαριθμούν τουλάχιστον τρεις τρόπους προσέλκυσης νέων εργαζομένων.
  • Χρησιμοποιούν τους ενδεδειγμένους τρεις τρόπους επιλογής προσωπικού.
  • Εντοπίζουν προβλήματα που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ενός οργανισμού.
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31