Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

e-Health: Πληροφοριακά Συστήματα & Συστήματα Υγείας
ΠΥΣ 610
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Η Θεματική Ενότητα αρχίζει με επισκόπηση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στην ηλεκτρονική υγεία, τεχνολογίες e-health, πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και οικονομικά, νομικά και ηθικά θέματα και διλήμματα που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες στην υγεία. Συνεχίζει με θέματα πολιτικής στην ηλεκτρονική υγεία, πληροφοριακά συστήματα στα νοσοκομεία, κόστος επένδυσης και λειτουργίας, αλλά και λοιπούς αναγκαίους πόρους για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση αυτών των συστημάτων.  Οι επιμέρους πολιτικές και οι κίνδυνοι θα προσεγγιστούν με συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα e-Health επηρεάζονται και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό. Θα συζητηθούν οι πολιτικές επιλογές και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια, την ιδωτικότητα, αλλά και θέματα οικονομικά όπως είναι η χρηματοδότηση, το κόστος  και οι ιδιαιτερότητες της ανάλυσης κόστους - οφέλους αυτών των συστημάτων. Οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής υγείας και η ταχεία τεχνολογική τους απαξίωση, αποτελούν ιδιαίτερα θέματα για την πολιτική υγείας. Ακόμη, θα συζητηθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα  e-health, οι πολιτικές συμμόρφωσης και το σχετικό κόστος. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέματα αποτελούν οι αρχές και οι πολιτικές που διέπουν τις βάσεις ιατρικών δεδομένων, αλλά και δεδομένων διοίκησης. Γι’ αυτό και θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο των κανονισμών και των προτύπων  e-health σε επίπεδο χώρας (π.χ. Ελλάδα και Κύπρος) και θα συζητηθούν τα νομικά, ρυθμιστικά και ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν  σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επιμέρους χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.  

Προαπαιτούμενη ΠΥΣΣ611

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Αναγνωρίσουν τα τεχνολογικά, οικονομικά, και κανονιστικά ζητήματα  που άπτονται των εφαρμογών της Πληροφορικής στην Υγεία (e-health).
  • Αναλύουν τις σχετικές επιλογές πολιτικής και των επιπτώσεών τους.
  • Αποτιμήσουν τους κινδύνους (ρίσκο) και το αναμενόμενο όφελος των διαφόρων επιλογών που αφορούν συστήματα και τεχνολογίες.
  • Εκπονούν και υλοποιούν πολιτικές e-health σε επίπεδο νοσοκομείου, αλλά και σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
  • Περιγράψουν και αξιολογήσουν υπάρχοντα e-health πρότυπα και κανονισμούς
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31