Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας
ΠΥΣ 613
15

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αναγκαιότητα και τη λογική του στρατηγικού μάνατζμεντ και της αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας στο σύνθετο υγειονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της θεματικής οι φοιτητές θα διδαχθούν τις διαδικασίες καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων σε έναν οργανισμό, την ανάπτυξη των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή αναπροσαρμογή τους. Επιπρόσθετα σκοπό της ενότητας αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με υπάρχοντα συστήματα μέτρησης της απόδοσης τόσο σε επίπεδο ενός οργανισμού συνολικά όσο και των επιμέρους διαδικασιών και λειτουργιών του. Στο πλαίσιο αυτό θα κατανοήσουν τις δυνατότητες των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης (Performance Measurement Systems, PMS) για οργανισμούς υγείας και θα εξοικειωθούν με τη χρήση ορισμένων εξ αυτών όπως για παράδειγμα με τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard, BSC). Θα διδαχθούν και θα κατανοήσουν το περιεχόμενο των βασικών κριτηρίων που εφαρμόζονται διεθνώς για την αξιολόγηση οργανισμών και συστημάτων υγείας και θα εξοικειωθούν με τη χρήση ενός βασικού πυρήνα δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υγειονομικών συστημάτων.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Τεκμηριώνουν τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού, στο σύνθετο χώρο της υγείας.
  • Εφαρμόζουν το στρατηγικό σχεδιασμό σε κάποιο ρεαλιστικό σενάριο που θα τους δοθεί από τον υγειονομικό χώρο.
  • Αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας μονάδας υγείας.
  • Αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας μονάδας υγείας.
  • Περιγράφουν τον τρόπο άσκησης της διοίκησης στα νοσοκομεία με βάση την απόδοση.
Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31