Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
ΠΔΕ 353
10
Η θεματική ενότητα εξετάζει τους διαφόρους μηχανισμούς λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και παρέχει βαθύτερη κατανόηση των αρχών της ανάλυσης και αποτίμησης των επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: προσδιορισμός καταλληλότητας αξιόγραφων για συμπερίληψη τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αποτελεσματικοί τρόποι επιλογής συναλλαγών, μέθοδοι αξιολόγησης αξιόγραφων όπως μετοχές, χρεόγραφα, προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακά συμβόλαια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση αξιόγραφων και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου με έμφαση στον καλύτερο συνδυασμό αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσής του.

Προαπαιτούμενα PDE251
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31