Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
ΠΔΕ 153
10
Η εισαγωγική αυτή θεματική ενότητα εξετάζει βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης  και θέματα εφαρμοσμένης στατιστικής και χρήσεις τους στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που χρειάζονται για επίλυση πρακτικών προβλημάτων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.  Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: περιγραφική στατιστική, έλεγχο υποθέσεων, ανάλυση χρονοσειρών και γραμμική παλινδρόμηση, μοντέλα προβλέψεων, καθώς και βασικούς χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς όπως διαχρονική αξία χρήματος, παρούσα αξία χρηματικών ροών,  ανατοκισμός και αναγωγή, εσωτερική απόδοση, αποτίμηση αξίας επενδύσεων, δανείων και χρεωλυσίων. Οι πιο πάνω μεθοδολογίες εξετάζονται σε συνάρτηση με πρακτικές εφαρμογές τους σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα.
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29