Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)

Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση

Θεματικές Ενότητες

Έτος /
Εξάμηνο

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

 

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΟΙΚ111 Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι
Principles of Economic Analysis I
1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΟΙΚ112 Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι
Statistical Analysis of Economic Data I
1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΟΙΚ113 Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι
Quantitative Methods in Economics I
1 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΟΙΚ121 Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II
Principles of Economic Analysis II
2 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΟΙΚ122 Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ
Statistical Analysis of Economic Data II
2 Υποχρεωτική ΟΙΚ112   250 - 300 10
ΟΙΚ123 Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II
Quantitative Methods in Economics II
2 Υποχρεωτική ΟΙΚ113   250 - 300 10
ΟΙΚ211 Μικροοικονομική Θεωρία
Microeconomic Theory
3 Υποχρεωτική ΟΙΚ111   250 - 300 10
ΟΙΚ212 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής                
Principles of Financial Accounting
3 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΟΙΚ213 Οικονομετρία
Econometrics
3 Υποχρεωτική ΟΙΚ122   250 - 300 10
ΟΙΚ221 Μακροοικονομική Θεωρία
Macroeconomic Theory
4 Υποχρεωτική ΟΙΚ121   250 - 300 10
ΟΙΚ222 Δημόσια Οικονομικά
Public Economics
4 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ223 Βιομηχανική Οργάνωση
Industrial Organization
4 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ311 Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας
Introduction to Financial Theory
5 Υποχρεωτική ΟΙΚ212   250 - 300 10
ΟΙΚ321 Διεθνή Οικονομικά
International Economics
6 Υποχρεωτική ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ315 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων              
Principles of Business Administration   
5 Επιλογής     250 - 300 10
ΟΙΚ316 Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής
Topics in Advanced Microeconomics
5 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ324 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resource Management
6 Επιλογής     250 - 300 10
ΟΙΚ325 Οικονομικά της Εργασίας
Labour Economics
6 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ326 Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής
Topics in Advanced Macroeconomics
6 Επιλογής ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ417 Μάρκετινγ και Στρατηγική
Marketing and Strategy
7 Επιλογής     250 - 300 10
ΟΙΚ418 Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
Time Series Econometrics
7 Επιλογής ΟΙΚ213   250 - 300 10
ΟΙΚ427 Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης
Philosophy of Economic Thought
8 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ428 Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα
Political Economy and Economic Systems
8 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ429 Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Mergers and Acquisitions
8 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση
Θεματικές Ενότητες Έτος /
Εξάμηνο
Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε.   Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS

Κατεύθυνση Α: Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
                           (Energy Economics with Emphasis in Oil and Gas Economics)

ΟΙΚ312 Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
Energy and Natural Resource Economics
5 Υποχρεωτική ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ322 Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Environmental Economics
6 Υποχρεωτική ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ411 Διεθνείς Αγορές Ενέργειας
International Energy Markets
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ412 Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Oil and Gas Industry
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ421 Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Oil and Gas Markets: Financial Analysis
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ422 Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Strategic Planning for the Oil and Gas Industry
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ313 Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Advanced  Business Economics
5 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ413 Oργάνωση Επιχειρήσεων
Organization of Business
7 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ414 Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη
Entrepreneurship, Theory and Practice
7 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ423 Διοίκηση Λειτουργιών
Operations Management
8 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ424 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
E-Business
8 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ314 Χρηματοοικονομική Λογιστική
Financial Accounting
5 Επιλογής ΟΙΚ212   250 - 300 10
ΟΙΚ323 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Corporate Finance
6 Επιλογής ΟΙΚ211 ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ415 Αξιόγραφα και Επενδύσεις
Securities and Investments
7 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ416 Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον
Banks and Banking Environment
7 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ425 Διεθνής Χρηματοοικονομική
International Finance
8 Επιλογής ΟΙΚ311, ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ426 Διαχείριση Κινδύνων στη Τραπεζική
Risk Management in Banking
8 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10

 

Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση

Θεματικές Ενότητες

Έτος /
Εξάμηνο

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

 

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

Κατεύθυνηση Β: Οικονομικά των Επιχειρήσεων  (Business Economics)

ΟΙΚ313 Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Advanced  Business Economics
5 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ323 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Corporate Finance
6 Υποχρεωτική ΟΙΚ211, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ413 Oργάνωση Επιχειρήσεων
Organization of Business

 
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ414 Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη
Entrepreneurship, Theory and Practice
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ423 Διαχείρηση Λειτουργιών
Operations Management
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ424 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
E-Business
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ312 Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
Energy and Natural Resource Economics
5 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ322 Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Environmental Economics
6 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ411 Διεθνείς Αγορές Ενέργειας
International Energy Markets
7 Επιλογής ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ412 Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Oil and Gas Industry
7 Επιλογής ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ421 Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Oil and Gas Markets: Financial Analysis
8 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ422 Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Strategic Planning for the Oil and Gas Industry
8 Επιλογής ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ314 Χρηματοοικονομική Λογιστική
Financial Accounting
5 Επιλογής ΟΙΚ212   250 - 300 10
ΟΙΚ415 Αξιόγραφα και Επενδύσεις
Securities and Investments
7 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ416 Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον
Banks and Banking Environment
7 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ425 Διεθνής Χρηματοοικονομική
International Finance
8 Επιλογής ΟΙΚ311, ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ426 Διαχείριση Κινδύνων στη Τραπεζική
Risk Management in Banking          
8 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10

 

Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση

Θεματικές Ενότητες

Έτος /
Εξάμηνο

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

 

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

Κατεύθυνση Γ: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Banking and Finance)

ΟΙΚ314 Χρηματοοικονομική Λογιστική
Financial Accounting
5 Υποχρεωτική ΟΙΚ212   250 - 300 10
ΟΙΚ323 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Corporate Finance
6 Υποχρεωτική ΟΙΚ211, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ415 Αξιόγραφα και Επενδύσεις
Securities and Investments
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ416 Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον
Banks and Banking Environment
7 Υποχρεωτική ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ425 Διεθνής Χρηματοοικονομική
International Finance
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ311, ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ426 Διαχείριση Κινδύνων στη Τραπεζική
Risk Management in Banking
8 Υποχρεωτική ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ312 Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
Energy and Natural Resource Economics
5 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ322 Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 Environmental Economics
6 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ411 Διεθνείς Αγορές Ενέργειας                
International Energy Markets
7 Επιλογής ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ412 Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Oil and Gas Industry
7 Επιλογής ΟΙΚ321   250 - 300 10
ΟΙΚ421 Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Oil and Gas Markets: Financial Analysis

 
8 Επιλογής ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ422 Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Strategic Planning for the Oil and Gas Industry
8 Επιλογής ΟΙΚ321, ΟΙΚ311   250 - 300 10
ΟΙΚ313 Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Advanced  Business Economics
5 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ413 Oργάνωση Επιχειρήσεων
Organization of Business
7 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ414 Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη
Entrepreneurship, Theory and Practice
7 Επιλογής ΟΙΚ211, ΟΙΚ221   250 - 300 10
ΟΙΚ423 Διοίκηση Λειτουργιών
Operations Management
8 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
ΟΙΚ424 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
E-Business
8 Επιλογής ΟΙΚ211   250 - 300 10
Σύνολο 6000 - 7200    240
 
  
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων ανά Κατεύθυνση

Κατεύθυνση  :Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ111, ΟΙΚ112, ΟΙΚ113   ΟΙΚ121, ΟΙΚ122, ΟΙΚ123   ΟΙΚ211, ΟΙΚ212, ΟΙΚ213   ΟΙΚ221, ΟΙΚ222, ΟΙΚ223  
5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 7ο εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ311,ΟΙΚ312 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ313. ΟΙΚ314, ΟΙΚ315, ΟΙΚ316
ΟΙΚ321, ΟΙΚ322 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ323, ΟΙΚ324, ΟΙΚ325, ΟΙΚ326
ΟΙΚ411, ΟΙΚ412 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ413, ΟΙΚ414, ΟΙΚ415, ΟΙΚ416, ΟΙΚ417, ΟΙΚ418, ΟΙΚ316
ΟΙΚ421, ΟΙΚ422 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ423 ΟΙΚ424, ΟΙΚ425, ΟΙΚ426, ΟΙΚ427, ΟΙΚ428, ΟΙΚ429, ΟΙΚ326

Κατεύθυνση : Οικονομικά των Επιχειρήσεων

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ111, ΟΙΚ112, ΟΙΚ113   ΟΙΚ121, ΟΙΚ122, ΟΙΚ123   ΟΙΚ211, ΟΙΚ212, ΟΙΚ213   ΟΙΚ221, ΟΙΚ222, ΟΙΚ223  
5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 7ο εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ311, ΟΙΚ313 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ312, ΟΙΚ314, ΟΙΚ315, ΟΙΚ316

 
ΟΙΚ321, ΟΙΚ323 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ322, ΟΙΚ324, ΟΙΚ325, ΟΙΚ326
ΟΙΚ413, ΟΙΚ414 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ411, ΟΙΚ412, ΟΙΚ415, ΟΙΚ416, ΟΙΚ417, ΟΙΚ418, ΟΙΚ316

 
ΟΙΚ423, ΟΙΚ424 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ421, ΟΙΚ422, ΟΙΚ425,
ΟΙΚ426, ΟΙΚ427, ΟΙΚ428, ΟΙΚ429, ΟΙΚ326

Κατεύθυνση : Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ111, ΟΙΚ112, ΟΙΚ113   ΟΙΚ121, ΟΙΚ122, ΟΙΚ123   ΟΙΚ211, ΟΙΚ212, ΟΙΚ213   ΟΙΚ221, ΟΙΚ222, ΟΙΚ223  
5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 7ο εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής
ΟΙΚ311, ΟΙΚ314 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ312, ΟΙΚ313, ΟΙΚ315, ΟΙΚ316

 
ΟΙΚ321, ΟΙΚ323 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ322,
ΟΙΚ324,
ΟΙΚ325, ΟΙΚ326,

 
ΟΙΚ415, ΟΙΚ416 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ411, ΟΙΚ412, ΟΙΚ413, ΟΙΚ414, ΟΙΚ417, ΟΙΚ418, ΟΙΚ316

 
ΟΙΚ425, ΟΙΚ426 Μια ενότητα εκ των:
ΟΙΚ421, ΟΙΚ422, ΟΙΚ423, ΟΙΚ424, ΟΙΚ427, ΟΙΚ428, ΟΙΚ429, ΟΙΚ326
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31