Banner

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ έχει ως βασική αποστολή:
 • την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ποιότητας. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.

Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα έχει τους πιο κάτω σκοπούς:
 • Να συμβάλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τις λογιστικές διαδικασίες.
 • Την κατανόηση από τους φοιτητές θεωρητικών και εφαρμοσμένων θεμάτων λογιστικής.
 • Την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση ειδικών επιστημονικών εργαλείων που στοχεύουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία και το μέλλον ενός οικονομικού οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή λήψη αποφάσεων από τα στελέχη της (ή από εξωτερικούς χρήστες των πληροφοριών όπως είναι οι εν δυνάμει επενδυτές).
 • Την παροχή γνώσης και των κατάλληλων εργαλείων για την εκπαίδευση των φοιτητών στον οικονομικό τρόπο σκέψης και την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις.
 • Την έρευνα σε βάθος ζητημάτων όπως είναι η ανίχνευση των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, η διοίκηση κεφαλαίου κίνησης, η διαχείριση αποθεμάτων, η διαχείριση απαιτήσεων και η διοίκηση μετρητών.
 • Την εξέταση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
 • Να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις τους ως επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας.
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
 • Να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη του φοιτητή ως προς το πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην επιχείρηση εξετάζοντας την αύξηση των τεχνιολογικών δεδομένων, πληροφοριών και γνωσιολογικών στοιχείων των οργανισμών.
 • Να παρέχει μια καλή βάση για τα συστήματα πληροφοριών και τεχνολογίας, τα οποία είναι απαραίτητα στη σύγχρονη επιχείρηση.
 • Τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών μάρκετινγκ και στρατηγικής που χρειάζονται οι οργανισμοί για να ανταγωνιστούν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.
 • Να συμβάλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα μοντέλα Αριστείας.
 • Να παρέχει στους φοιτητές ευρεία κατανόηση και εκτίμηση του τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
 • Να εισαγάγει και να επεξηγήσει τη έννοια της διεύθυνσης έργων και ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχή διεκπεραίωση τους.


 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - (για πληροφορίες ECTS εδώ)

90  


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων, οι οποίες προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, και η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος Προαπαιτούμενες
Θεματικές Ενότητες
Συναπαιτούμενες Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο ECTS
ΔΤΠ 511 Αρχές Διοίκησης     1ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 512 Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής     1ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 513 Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων     1ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 521 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας     2ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 522 Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων     2ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 523 Στρατηγική και Μάρκετινγκ     2ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 701Α1 Μεταπτυχιακή Διατριβή I ΔΤΠ511 ΔΤΠ512 3ο εξάμηνο 10
ΔΤΠ 701Β1 Μεταπτυχιακή Διατριβή II  ΔΤΠ511 ΔΤΠ512, ΔΤΟ701A 3ο εξάμηνο 20
ΔΤΠ6952 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο ΔΤΠ511, ΔΤΠ512   4ο εξάμηνο 5

1Ο φοιτητής θα εγγράφετε είτε στις ΔΤΠ 701Α και ΔΤΠ701B μαζί για να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα σε τρία (3) εξάμηνα είτε στις ΔΤΠ 701Α και ΔΤΠ 701Β ξεχωριστά για να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Η εγγραφή στην ΔΤΠ695 δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μόνο όταν το επιθυμεί ο φοιτητής. Τα ECTS που αντιστοιχούν στην εν λόγω ΘΕ δεν προσμετρούνται στο Γενικό Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Πτυχιούχους που επιθυμούν να διεκδικήσουν εργασία σε τομείς που σχετίζονται με την Επιχειρησιακή Διοίκηση, τη Διαχείριση της Ποιότητας και τη Διαχείριση Έργων
 • Επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες στο χώρο της Τεχνολογίας, της Διοίκησης της Ποιότητας, της Διοίκησης Έργου και της επιχειρησιακής ανάπτυξης.
 • Επαγγελματίες του τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους τομείς της Τεχνολογίας  και της Διοίκησης Έργων και Ποιότητας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό σώμα γνώσεων και οι δεξιότητες που παρέχει χρειάζονται και χρησιμοποιούνται σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως υγεία, παιδεία, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, βιομηχανία τροφίμων, τραπεζικό, συμβουλευτικό και παραγωγής, ακόμη και στον δημόσιο τομέα.
 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε όλους αυτούς τους τομείς - χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στα πεδία Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ολικής Ποιότητας.
 

Πιο αναλυτικά απόφοιτος από το Πρόγραμμα αυτό θα μπορεί να εργοδοτηθεί σαν:
 

 • Διευθυντής Παραγωγής σε οργανισμούς που παράγουν προϊόντα
 • Διευθυντής Έργου στον τομέα της πληροφορικής, στον οικοδομικό τομέα, στο φαρμακευτικό τομέα, στον τομέα των χρηματοοικονομικών, κλπ
 • Διευθυντής Υποκαταστήματος στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα του λιανικού εμπορίου, κλπ
 • Διευθυντής Ποιότητας σε οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα
 • Διευθυντής Εργοστασίου που παράγει προϊόντα ή οργανισμού που προσφέρει υπηρεσίες
 • Διευθυντής Προμηθειών και Απογραφής
 • Διευθυντής Εταιρείας που προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

Απόφοιτος από το Πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να εργοδοτηθεί σε οποιανδήποτε λειτουργία ενός οργανισμού στο μάρκετινγκ, στα χρηματοοικονομικά και/ή στην επιχειρησιακή διοίκηση.  Πιο συγκεκριμένα, δραστηριότητες που θα μπορούσε να ασχοληθεί είναι:
 

 • Να μεταφράσει τη γνώση της αγοράς για πελάτες σε σχέδια και διαχείριση προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών
 • Να βοηθήσει τον οργανισμό να κάνει πιο πολλά με λιγότερους πόρους (do more with less)
 • Να εξασφαλίσει ότι οι πόροι (ανθρώπινοι, εξοπλισμός, υλικά και πληροφορίες) και διεργασίες συντονίζονται
 • Να αξιοποίησει τεχνολογίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Να οικοδομήσει ποιότητα σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες/διεργασίες
 • Να δημιουργήσει υψηλή απόδοση στο χώρο εργασίας
 • Να συμβάλει στη συνεχή μάθηση και την προσαρμογή του οργανισμού στις παγκόσμιες και περιβαλλοντικές αλλαγές

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα ανέρχεται σε 5,400€.

Με απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα δίδακτρα/το διαχειριστικό κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας είναι κατά 10% μειωμένα.


 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL








Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29