ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη “Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” είναι ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, να εισέλθουν στο συναρπαστικό και πολλά υποσχόμενο επαγγελματικό κόσμο του τουρισμού. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προσφέρεται και για επαγγελματίες που είναι ήδη στη βιομηχανία και επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη σε διευθυντικές θέσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική. Το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται και στην Αγγλική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί καταλλήλως για να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά στο λειτουργικό και οργανωτικό κομμάτι της φιλοξενίας και της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και να θέσει τα θεμέλια για τις διαχειριστικές και στρατηγικές επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να υπερέχουν σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ωθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συγκεκριμένες προκλήσεις της βιομηχανίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες καταστάσεις στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι φοιτητές θα ασχοληθούν με παγκόσμια ζητήματα και τάσεις στον τομέα, τις ανταγωνιστικές της ζήτησης, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη στρατηγική μάρκετινγκ, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την ποιότητα των υπηρεσιών, και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνολικά, οι απόφοιτοι εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και να ηγηθούν στο χώρο της Ξενοδοχείας και του Τουρισμού.
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο τομέας του Τουρισμού ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας από τους πρωταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας σε παγκόσμια κλίμακα άλλα και σε τοπικό επίπεδο. Ασχέτως με την οικονομική αστάθεια που κατά καιρούς παρατηρείται σε διάφορα μέρη του πλανήτη, η παγκόσμια τουριστική κίνηση παρουσιάζει σταθερή ετήσια αύξηση. Σε περιόδους δε οικονομικής αστάθειας, ο τουρισμός αντιστέκεται και αποτελεί το όχημα για οικονομική αναζωογόνηση και ανάπτυξη. Τα άμεσα και έμμεσα πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από την τουριστική δραστηριότητα είναι αμέτρητα.

Σε πολλές χώρες ο Τουριστικός τομέας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε ανώτερα στελέχη τα οποία να είναι κατάλληλα καταρτισμένα κατέχοντας ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να ηγηθούν αυτού του τόσο σημαντικού χώρου. Σε πολλά μέρη του κόσμου καταγράφονται ελλείψεις σε ηγέτες με όραμα, ενώ την ίδια ώρα παρατηρείται υπερπληθυσμός καταρτισμένου προσωπικού της πρώτης γραμμής.
 
Αυτό το διεθνούς επιπέδου μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τα μελλοντικά στελέχη τα οποία θα κληθούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και να ηγηθούν σε αυτό τον τόσο σημαντικό χώρο οικονομικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να:
 
 • Αξιοποιούν τις αναλυτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού,
 • Εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού,
 • Εμπλακούν σε μια γκάμα θεματικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν τόσο το ευρύτερο φάσμα του τομέα όσο και εξειδικευμένα θέματα όπως την αειφορική τουριστική ανάπτυξη, τη διαχείριση προορισμών, τη στρατηγική διεύθυνση, τη διοίκηση ολικής ποιότητας, την οργανωσιακή συμπεριφορά, τη διαχείριση εισοδημάτων κ.α,
 • Εξετάζουν, να συνθέτουν και να αναλύουν μέσα από κριτικό φακό πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφοριών έτσι που μέσα από στρατηγική σκέψη να μπορούν να λαμβάνουν (σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα και τις πρακτικές γνώσεις) τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις,
 • Διευρύνουν τις δυνατότητές τους για διενέργεια εμπειρικής και εφαρμοσμένης έρευνας και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου διατριβή.
 
 
 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική

(Το πρόγραμμα προσφέρεται και στην Αγγλική Γλώσσα). Σχετικές πληροφορίες για το Αγγλόφωνο πρόγραμμα παρουσιάζονται στο σύνδεσμο  ΕΔΩ.

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS
90 ECTS
 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος , οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) (πιστώνονται με 10 ECTS ανά Θ.Ε) και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Α & Β (πιστώνεται με 30 ECTS) .
 
Οι φοιτητές καλούνται να παρακαθήσουν σε δύο γραπτές εργασίες για κάθε Θεματική ενότητα, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επόπτη καθηγητή και εφόσον αποκτήσουν τις απαραίτητες βαθμολογίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις .
 
Το Ακαδημαϊκό έτος του Πανεπιστημίου ξεκινά το Σεπτεμβρίου και τελειώνει τον Ιούνιο, με τις τελικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή από τον Ιανουάριο και τον Μάιο.
 
Η επιλογή των 30 ECTS ανά εξάμηνο είναι ισοδύναμη με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή λιγότερο από 30 μονάδων ECTS ανά εξάμηνο θεωρείται ως μερική φοίτηση .

Οι προσφερόμενες Θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Α’ εξάμηνο
ΔΦΤ 511 – Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας -10 ECTS
ΔΦΤ 512 – Λογιστική και Χρηματοοικονομική για τη Βιομηχανία Φιλοξενίας -10 ECTS
ΔΦΤ 513 – Διοίκηση Τουρισμού -10 ECTS

Τα πιο πάνω μαθήματα προσφέρονται μόνο κατά το Α’ εξάμηνο. Φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να παρακολουθήσουν τις πιο πάνω Θ.Ε μόνο κατά το Α’ Εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.


Β’ εξάμηνο
ΔΦΤ 521 – Μάρκετινγκ στις  Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Τουρισμού - 10 ECTS
ΔΦΤ 522 – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων -10 ECTS
ΔΦΤ 523 – Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας -10 ECTS

Τα πιο πάνω μαθήματα προσφέρονται μόνο κατά το Β’ εξάμηνο. Φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να παρακολουθήσουν τις πιο πάνω Θ.Ε μόνο κατά το Β’ Εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 
Γ’ εξάμηνο
ΔΦΤ 701Α – Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι-  10 ECTS
ΔΦΤ 701Β - Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ - 20 ECTS

Προϋπόθεση για εγγραφή στη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι και ΙΙ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση και των 5 Θ.Ε (511,512,513,521,523) που προσφέρονται κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο.

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της αγγλικής γλώσσας , ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα.
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία).

Ειδικές γνώσεις ( ακαδημαϊκή ή/και σχετική εμπειρία ) στους τομείς της Φιλοξενίας και του τουρισμού, δεν είναι απαραίτητη

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη “Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους στο χώρο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ανώτερο ακαδημαϊκό προσόν το οποίο θα τους επιτρέψει να ανελιχθούν στο περιβάλλον εργασίας τους, όσο και σε άτομα τα οποία επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον και ελκύονται από το συναρπαστικό επαγγελματικό χώρο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού ευρύτερα.

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Αξιόλογες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο χώρο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας προσφέροντας σε άτομα με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία είναι παθιασμένα με την λεπτομέρεια και τη προσφορά υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι τομείς απασχόλησης στον χώρο του τουρισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από πιθανούς τομείς στους οποίους ένας απόφοιτος του υπό αναφορά προγράμματος σπουδών μπορεί να εμπλακεί και οι οποίοι συνοψίζονται ως ακολούθως:
 • Ξενοδοχεία και λοιπές μονάδες φιλοξενίας, Τρόφιμα και Ποτά, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία Συνέδρια, Καζίνο
 • Τοπικές, Περιφερειακές και Εθνικές Εταιρίες και Οργανισμοί Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Φορείς προώθησης του Τουρισμού
 • Φορείς διαχείρισης του Προορισμού
 • Οργανωτές Ταξιδίων, Ταξιδιωτικά γραφεία/πρακτορεία, Διαδικτυακές κρατήσεις
 • Αεροπορικές Εταιρίες, Αεροδρόμια, Κρουαζιέρες, Λιμάνια
 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το κόστος για κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 670€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ I & II  ανέρχεται στα 1,980€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών  “Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” ανέρχεται σε 6000€.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τα δίδακτρα της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.


 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 γίνονται δεκτές από τις 15 Μαρτίου  2016 μέχρι τις 9 Μαΐου 2016.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30