Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ελεύθερος ανταγωνισμός κτλ.  

Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως joint degree.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕCTS)

120 ECTS

Δίδακτρα

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 900€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης” ανέρχεται σε 7,200€.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).
 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 6η Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=ELΣημειώνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έπειτα το πρόγραμμα θα προσφέρεται αποκλειστικά από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ είναι να προκύψουν απόφοιτοι οι οποίοι να δύνανται να συνδυάζουν την ακαδημαϊκή γνώση με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με τα σημαντικότερα ζητήματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ δύνανται να συμμετέχουν πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, αδιακρίτως κατεύθυνσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις πτυχιακές τους σπουδές. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν και, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, δικηγόροι, εν γένει νομικοί, δημόσιοι λειτουργοί, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν συμπληρωματική εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά θέματα.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα βοηθήσει στη μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου και δύο Θ.Ε. επιλογής από τις τέσσερις που προσφέρονται στα πλαίσια δύο διαφορετικών κατευθύνσεων σπουδών-εξειδικεύσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο (2) γραπτές εργασίες και, εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
 
Παρακάτω περιγράφεται η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
1ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
Πρώτη περίοδος                         ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                        ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς
 
Δεύτερη περίοδος  
                        ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
                        ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 
 
2ο  Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
Πρώτη περίοδος  
                      ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος
                      ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών
 
Θεματικές Ενότητες επιλογής:
Δεύτερη περίοδος Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων
 
ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων
ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
 
 
ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΕΕ226: Δίκαιο  Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 3η Απριλίου 2019 στις 13:30 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον κ. Αλέξανδρο Τσαδήρα, alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy
 
Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης μέχρι 1000 λέξεις η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
·         Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
·         Σημαντικότατα της έρευνας,
·         Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
·         Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
3.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
4.       Βιογραφικό Σημείωμα
 


ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε € 1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα χρόνια και για τα υπόλοιπα πέντε (5) χρόνια σε € 675 ανά έτος.


Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι το ακόλουθο:

'Μέσα εξωδικαστικής προστασίας στην Ευρωπαική Ένωση' - Means of Extra - judicial protection in the European UnionΜεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30