Πρόγραμμα Σπουδών ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Οργάνωση και Διοίκηση
ΜΔΕ 50
24

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει το θεωρητικό, εννοιολογικό και θεματικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να κατανοήσει ο σπουδαστής το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, την εθνική και διεθνή αγορά, την εκάστοτε οικονομική πολιτική, κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση  των επιχειρήσεων και οργανισμών, την οργανωσιακή συμπεριφορά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.     
 Γνωστικά Αντικείμενα
 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 
Ο σκοπός των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων είναι ο εξής:
 
Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics)

Το αντικείμενο προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις στην οικονομική των επιχειρήσεων και τη βιομηχανική οργάνωση, ώστε να είναι σε θέση ο σπουδαστής να μπορεί να εφαρμόζει την οικονομική θεωρία στην  ανάλυση επιχειρηματικών καταστάσεων και στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
 
 • Κατανοούν την οικονομική βάση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
 • Κατανοούν βασικές έννοιες της αγοράς  και  ερμηνεύουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμολογιακής πολιτικής
 • Κατανοούν το μικρο- και μακρο-οικονομικό και διεθνές περιβάλλον των επιχειρήσεων
 • Γνωρίζουν τα εργαλεία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων που στηρίζονται από οικονομικές θεωρίες.
 • Κατανοούν τη σχέση της οικονομικής ανάλυσης και των αρχών της διοικητικής των επιχειρήσεων.
 
Διοικητική Επιχειρήσεων (Management)

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες, θεωρίες και λειτουργίες του μάνατζμεντ, παρέχοντας παράλληλα το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των ζητημάτων που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αναλύει ζητήματα σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές  του μάνατζμεντ.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
 
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ
 • Αναλύουν επιχειρησιακές καταστάσεις  
 • Υλοποιούν συστήματα ελέγχου και προσδιορισμού στόχων
 • Γνωρίζουν σύγχρονες απόψεις για την ηγεσία
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές του  benchmarking, business reengineering,    και total quality management.
 • Προσεγγίζουν θεωρητικά ζητήματα του risk management
 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management)

Το αντικείμενο εισάγει τις βασικές έννοιες, μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διαπραγματεύεται  θέματα   οργανωσιακής και ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
 
 • Προσεγγίζουν θεωρητικά ζητήματα στη διοίκηση προσωπικού και να προσδιορίζουν παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν
 • Προγραμματίζουν πρακτικές διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αναλύουν και περιγράφουν θέσεις εργασίας, εκπαίδευσης και αμοιβών προσωπικού
 • Κατανοούν και εξηγούν βασικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο
 • Αποτιμούν το έργο του προσωπικού
 • Σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού
 • Εκτιμούν το πλαίσιο που απαιτείται για την επίτευξη αποτελεσματικών αλλαγών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
 
 Βιβλιογραφία
 • Θεοδωράτος Ε., 2004, «Διοίκηση και Οργανωτική Συμπεριφορά», Εκδόσεις Σταμούλης.
 • Κέφης Β., 2005, «Ολοκληρωμένο Μανατζμεντ», Εκδόσεις Κριτική
 • Παπούλιας Δ., 2009, «Η Κρίση Αλλάζει τη Ζωή μας και το Management», Εκδόσεις Κριτική
 • Πατρινός Δ., 2005, «Μανατζμεντ ΙΙ», Εκδόσεις Παπαζήση
 • Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης ,2004,  «Διοίκηση  Ανθρώπινων Πόρων», Εκδόσεις Rosili
 • Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α.Μ., 2007, «Οργάνωση και Διοίκηση», Εκδόσεις Rosili
 • Φαναριώτης Π., 2001, «Αρχές Οργανώσεως και Διοικήσεως Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σταμούλη
 • Χυτήρης Λ. , 2001, «Οργανωσιακή Συμπεριφορά», Interbooks
 • Bade R., Parkin M., «Μικροοικονομική: Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Rosili
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2006, «Εισαγωγή στην Οικονομική», Εκδοσεις Κριτική
 • Ison S. , 2000, «Εισαγωγή στην Οικονομική», Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • March J., Herbert S., 2003, «Οργανώσεις», Εκδόσεις Κριτική\
 • Nicholson W.,  2008, «Μικροοικονομική Θεωρία», Εκδόσεις Κριτική
 • Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P., «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», Εκδόσεις Παπαζήση
 • Varian H.,  2006,  «Μικροοικονομική», Εκδόσεις Κριτική
 
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

Τμήματα




Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29