Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ, ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (LEAD COMPASS)


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής

 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα (το οποίο χρηματοδοτείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή σε σχολεία της Κύπρου με χαμηλές σχολικές επιδόσεις σε συνδυασμό με τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και της κοινότητας από την οποία προέρχονται. Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος αναμένεται να εντοπιστούν σχολεία με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις, ενώ έχουν θετικές προϋποθέσεις από το γύρω περιβάλλον (υψηλή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση μαθητών και οικογενειών, ορατή συμμετοχή γονέων και της τοπικής κοινότητας στη ζωή του σχολείου) και σχολεία με εμφανώς χαμηλές επιδόσεις με αντίστοιχες αρνητικές προϋποθέσεις (χαμηλή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση μαθητών και οικογενειών, ελλιπής συμμετοχή γονέων και τοπικής κοινότητας). Μέσα από τον εντοπισμό των σχολείων με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις), το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αισιοδοξεί να εξερευνήσει και να καταγράψει τα χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές των διευθυντών, καθώς και να διερευνήσει, ταυτόχρονα, τους λόγους για τους οποίους παρεμποδίζεται η επιτυχία του σχολείου και τα υψηλά ορατά μαθησιακά αποτελέσματα.

 
Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο LEAD COMPASS στοχεύει:
 

 1. Να προσδιορίσει και να εξετάσει τα χαρακτηριστικά, τις στρατηγικές και τα πλαίσια της σχολικής ηγεσίας σε σχολεία με χαμηλές σχολικές επιδόσεις με θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις.
 
 1. Να εντοπίσει και να καταγράψει τις ενδεχόμενες στρατηγικές των διευθυντών στη διαδικασία βελτίωσης του σχολικού κλίματος και κατ΄ επέκταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχολεία με χαμηλές σχολικές επιδόσεις.
 
 1. Να διερευνήσει τη βιογραφία και την ταυτότητα των διευθυντών προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες και στοιχεία με στόχο την διαμόρφωση πρότασης για την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης των σχολικών ηγετών.
 
 
Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων βασίζεται στην υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων διερεύνησης μέσα από την εξέταση περιπτωσιακών μελετών διευθυντών στη δευτεροβάθμια (γυμνασιακή) εκπαίδευση. Τα ευρήματα θα παρουσιάζουν πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες στο υπό διερεύνηση θέμα αφού θα συλλεχθούν δεδομένα από ένα μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων στη σχολική μονάδα: 1) τους διευθυντές 2) τους εκπαιδευτικούς και 3) τους μαθητές. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων τα οποία θα αναπτυχθούν ειδικά για το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Αρχικά, θα διενεργηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση στα σχολεία με εμφανώς χαμηλές επιδόσεις καθώς, επίσης, και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής σε μία σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, θα σχεδιαστούν και θα εγκυροποιηθούν τα ερευνητικά εργαλεία, ενώ ακολούθως θα γίνει η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων. Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής των σχολείων, αυτή θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ τα αποτελέσματα θα διαχυθούν μέσα από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα), καθώς και μέσα από παρουσιάσεις σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, επιχειρείται προσπάθεια διασύνδεσης του ερευνητικού έργου LEAD COMPASS με άλλα ερευνητικά προγράμματα όπως το Διεθνές Πρόγραμμα Επιτυχημένης Σχολικής Ηγεσίας/ International Successful School Principalship Project (ISSPP), στην προσπάθεια σύγκρισης σχολικών μονάδων με χαμηλές σχολικές επιδόσεις σε διάφορα συγκείμενα (κυρίως στην Ελλάδα, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο).
 
Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει ένα αριθμό πλεονεκτημάτων τα οποία αφορούν στην εμβάθυνση της κατανόησης του ρόλου που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία καθώς και στην κατανόηση των βασικών ρουτινών του σχολείου (δομή του σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές, γονεϊκή συμμετοχή, σχέσεις με τοπική κοινότητα) με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει τις προσπάθειες και τις στρατηγικές των διευθυντών όσον αφορά στην προώθηση και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε ένα περιβάλλον με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Εκτός από τα παραπάνω, επιδιώκεται και η διερεύνηση της βιογραφίας και της ταυτότητας των διευθυντών, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης επιστημονικών πληροφοριών για την ανάπτυξη καλύτερων και σύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των σχολικών ηγετών τους μέλλοντος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη διερεύνηση σχολείων με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, αναμένεται να επιλεγούν σχολεία που διακρίνονται για τις εμφανώς υψηλές επιδόσεις τους (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις), σε μια προσπάθεια σύγκρισης των παραπάνω σχολείων με σχολεία που παρουσιάζουν εμφανώς χαμηλές επιδόσεις.
 
Σε γενικές γραμμές, το ερευνητικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην προώθηση της θεωρίας και της πρακτικής σε ένα νέο, σχετικά, ερευνητικό πεδίο που σχετίζεται με τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα σε σχολεία με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Ειδικότερα, η ανάληψη διεξαγωγής του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι σημαντική τόσο για θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Από θεωρητικής απόψεως, αναμένουμε ότι τα ευρήματα θα παρέχουν πληροφορίες για την πιθανή επίδραση του διευθυντή, μέσα από τον εντοπισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και στρατηγικών, στη βελτίωση των σχολείων με εμφανώς χαμηλές σχολικές επιδόσεις (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις), αποκαλύπτοντας, παράλληλα, τους λόγους που επηρεάζουν την επιτυχία του σχολείου και τα εμφανώς υψηλά ορατά μαθησιακά αποτελέσματα. Από πρακτικής απόψεως, αναμένουμε ότι τα ευρήματα τα οποία θα προκύψουν, θα περιλαμβάνουν μια σειρά από οφέλη που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση, τα σχολεία και άλλων συντελεστών και ειδικότερα στην προσπάθεια σχεδιασμού κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης για ηγέτες σχολείων, τα οποία θα στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα. Τέλος, αναμένεται ότι οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην έρευνα, θα ωφεληθούν μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια διαδικασία αναστοχασμού στα πλαίσια της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν.
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 
Univ.- Prof. Dr. Stefan Brauckmann
Full Professor for quality development and quality assurance
in education
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS)
Sterneckstraße 15
9010 KlagenfurtΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

 

ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ:

Ο βασικός σκοπός του τριετούς αυτού προγράμματος (το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας), είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο ηγετικό στυλ των διευθυντών σχολείων, των επιστημολογικών τους κοσμοθεάσεων (δηλαδή, των ολιστικών τους πεποιθήσεων για τη φύση και τον τρόπο κατάκτησης της γνώσης), και των πεποιθήσεών τους για τις δομές του συγκειμένου και της διοίκησης στις οποίες λειτουργούν.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, ο βασικός στόχος ήταν η ανάπτυξη και εγκυροποίηση, στα πλαίσια πιλοτικής έρευνας, τριών δομημένων ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των ηγετικών στυλ των διευθυντών, των επιστημολογικών τους απόψεων και των πεποιθήσεών τους για τις δομές του συγκειμένου και διοίκησης στις οποίες λειτουργούν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα διεξαχθεί συλλογή ποσοτικών δεδομένων από ένα τυχαίο δείγμα διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συλλογή ποσοτικών δεδομένων περιλαμβάνει τη χορήγηση των τριών δομημένων ερωτηματολογίων. Θα διεξαχθεί, επίσης, συλλογή ποιοτικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εγκυρότητα των ποσοτικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, θα γίνει διάχυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε κύριες επαγγελματικές ομάδες και το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης για την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης ηγετών σχολείων.

Η ανάληψη διεξαγωγής του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι σημαντική τόσο για θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Από θεωρητικής απόψεως, αναμένουμε ότι τα ευρήματα θα συνεισφέρουν στην κατανόηση του πώς τα ηγετικά στυλ των διευθυντών σχετίζονται με τις επιστημολογικές τους κοσμοθεάσεις και τις πεποιθήσεις τους για τις δομές του συγκειμένου και της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης στις οποίες λειτουργούν. Επιπρόσθετα, αναμένουμε ότι η μοντελοποίηση και ο έλεγχος αυτών των σχέσεων θα ενισχύσουν την υφιστάμενη γνώση γύρω από τους παράγοντες που επηρεάζουν, και επηρεάζονται από, τους τρόπους με τους οποίους οι διευθυντές επιλέγουν να ηγηθούν των σχολείων τους. Από πρακτικής απόψεως, αναμένουμε ότι τα ευρήματα τα οποία θα προκύψουν, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα για το σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης για ηγέτες σχολείων, τα οποία θα στηρίζονται σε ερευνητικά δεδομένα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Συντονιστής Έργου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ. Ελένη Λύτρα, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ. Παναγιώτα Κενδέου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 • Δρ. Paul van den Broek, Πανεπιστήμιο του Leiden, Ολλανδία
 • Καθηγήτρια Krista R. Muis, Πανεπιστήμιο McGill, Καναδάς
 • Δρ. Stefan Brauckmann, Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έρευνας

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EΡΓΟΥ: 36 μήνες

 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ:

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα (το οποίο χρηματοδοτείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), έχει ως σκοπό να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές των επιτυχημένων διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από μία συστημική θεώρηση της ποιότητας των σχολικών οργανισμών. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στους επιτυχημένους σχολικούς ηγέτες σε ποικίλα κοινωνικοοικονομικά και σχολικά συγκείμενα.

Η έρευνα αυτή υιοθετεί ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης μέσα από την εξέταση δώδεκα περιπτωσιακών μελετών επιτυχημένων διευθυντών στη δευτεροβάθμια (γυμνασιακή) εκπαίδευση. Τα δεδομένα θα παρουσιάζουν πολλαπλές προοπτικές στο υπό διερεύνηση θέμα αφού θα συλλεγούν δεδομένα από ένα μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων στη σχολική μονάδα: 1)τους διευθυντές 2) τους εκπαιδευτικούς 3) τους γονείς και 4) τους μαθητές. Τα δεδομένα θα συλλεγούν μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων τα οποία θα αναπτυχθούν ειδικά για το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν σχολικά έγγραφα και αρχεία για σκοπούς τριγωνοποίησης των δεδομένων.

Αρχικά, θα διενεργηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση στην επιτυχημένη σχολική ηγεσία, ενώ στη συνέχεια θα συλλεγούν και θα αναλυθούν τα δεδομένα. Ακολούθως, θα συγγραφούν λεπτομερείς εκθέσεις που θα αφορούν τις ξεχωριστές μελέτες περίπτωσης επιτυχημένης ηγεσίας καθώς και μία συγκριτική, συλλογική έκθεση. Ο τελικός σκοπός είναι να δοθεί πληροφόρηση σε σχέση με το πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο παρέχεται στους διευθυντές μέσης εκπαίδευσης, σε μία περίοδο όπου το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη διενέργεια μίας συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέσα από την Έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 2004 και το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 2008.

Τα αποτελέσματα θα διαχυθούν μέσα από ακαδημαϊκά, επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και μέσα από την παραγωγή ενός συνοπτικού οδηγού επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος θα ανταποκρίνεται στο τοπικό συγκείμενο και ο οποίος θα δοθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει ένα αριθμό πλεονεκτημάτων τα οποία αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα άτομα που διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική, και τα άτομα που εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην πράξη. Μεταξύ άλλων θα συνεισφέρει (με ένα πρωτότυπο τρόπο) στις θεωρητικές προοπτικές που σχετίζονται με την επιτυχημένη σχολική ηγεσία μέσα από την παραγωγή νέων εμπειρικών στοιχείων και η οποία ελπίζουμε ότι θα θεωρηθεί σημαντική συνεισφορά στην υφιστάμενη γνώση. Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει το υφιστάμενο (ή και να σχεδιάσει καινούριο) πρόγραμμα επιμόρφωσης των διευθυντών μέσης εκπαίδευσης υπό το φως ενός σχεδίου ανάπτυξης και βελτίωσης της ηγεσίας το οποίο θα έχει τοπικό χαρακτήρα και θα στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Αντώνιος Καφά - Χριστιάνα Μαρμαρά

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EΡΓΟΥ: 3 χρόνια

 

INVESTIGATION OF THE OBSTACLES AND POSSIBILITIES MULTICULTURALISM, RECONCILIATION AND SOCIAL JUSTICE IN GREEK CYPRIOT PRIMARY SCHOOLS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Δρ. Μιχαλίνος Ζεμπύλας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ

Πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 7.1.05.21, 27 Αυγούστου 2008) κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν «κουλτούρα ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». Η εγκύκλιος αυτή δημιούργησε αντιφατικές αντιδράσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το κοινό. Είναι αυτός κατάλληλος στόχος να προωθηθεί υπό τις τρέχουσες πολιτικές περιστάσεις; Συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί με αυτό το στόχο; Είναι έτοιμοι να τον εφαρμόσουν; Πώς; Τέτοιοι στόχοι υπογραμμίζουν τη σημασία διεξαγωγής παιδαγωγικού έργου το οποίο να λαμβάνει υπόψη τόσο τις πολιτικές συνθήκες όσο και τις επιστημονικές απαιτήσεις. Αυτό το έργο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις περίπλοκες συνθήκες στην Κύπρο (π.χ. αυξημένη μετανάστευση, το άλυτο πολιτικό πρόβλημα. Η συνεχιζόμενη κατοχή) και να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για συμφιλίωση εθνικών, φυλετικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών με τρόπους που να ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση, κοινωνική δικαιοσύνη και ειρηνική συμβίωση χωρίς να υποβαθμίζουν τη σημασία της μνήμης για τα τραύματα του παρελθόντος.

Σε απάντηση αυτών των προκλήσεων η παρούσα έρευνα στοχεύει: (i) να χρησιμοποιήσει μια διεπιστημονική και εθνογραφική προσέγγιση για να προσφέρει λεπτομερή διερεύνηση  των αναλυτικών προγραμμάτων και των παιδαγωγικών πρακτικών αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο, (ii) να καταγράψει και να αναπτύξει ενημερωμένες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές που να προωθούν τη συμφιλίωση και την κοινωνική δικαιοσύνη και να λαμβάνουν υπόψη τους πώς τα σχολεία μπορούν, πιο παραγωγικά, να διευκολύνουν και να συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές στο πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο της Κύπρου και (iii) να δημιουργηθεί νέο παιδαγωγικό υλικό που να εμπλουτίζει τις υπάρχουσες παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, η συμφιλίωση και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Στο μεθοδολογικό του σχεδιασμό, η πρόταση αυτή συνδυάζει ερευνητικές μεθόδους που κυμαίνονται από τη φιλοσοφική και ιστορική ανάλυση στην εθνογραφία και την έρευνα δράσης που διεξάγεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα η πρόταση αυτή βασίζεται στην προσέγγιση των “κοινοτικών κεφαλαίων γνώσης” (community funds of knowledge) που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: (α) εθνογραφική και συμμετοχική ερευνητική δράσης σε δύο πολυπολιτισμικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, (β) αξιολόγηση των αναγκών και απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην πολυπολιτισμικότητα, συμφιλίωση και κοινωνική δικαιοσύνη, (γ) σχεδιασμό νέου εκπαιδευτικού υλικού και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών που συμμετέχουν στην πρόταση (δ) θεωρητική/μεθοδολογική ανάλυση και ανάπτυξη ενός μοντέλου για διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές που να ενθαρρύνουν τη συμφιλίωση/κοινωνική δικαιοσύνη στην Κύπρο

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι: (i) η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου, ερευνητικά τεκμηριωμένου, για διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές συμφιλίωσης/κοινωνικής δικαιοσύνης στην Κύπρο, περιλαμβανομένων εισηγήσεων για επίσημη πολιτική, (ii) η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού, τεκμηριωμένου ερευνητικά, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Από την Κύπρο:
 • Δρ. Κωνσταντίνα Χαραλάμπους και Δρ. Παναγιώτα Χαραλάμπους,
Ερευνητικοί Συνεργάτες, ΑΠΚΥ
 • Δρ. Παναγιώτα Κενδέου και Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου,
Μέλη ΣΕΠ, ΑΠΚΥ
Από τo εξωτερικό:
 • Dr. Zvi Bekerman
 • School of Education, Melton Center
 • Hebrew University
 • Dr. Claire McGlynn
 • School of Education
 • Queens University, Belfast

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EΡΓΟΥ: 2 χρόνια

 

 

Rick’s Café - Recreating Inter-cultural and International Competences and Knowledge Space 


ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (ΚΥΠΡΟΣ): Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ:
 
Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της καινοτομίας στα σχολεία της Ευρώπης όσον αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, είναι ο στόχος ενός νέου ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον εμβληματικό τίτλο “Rick’s Café” (εμπνευσμένος από την κλασσική ταινία ‘Καζαμπλάνκα’). Τα αρχικά του (RICK) αναφέρονται στη δημιουργία ενός μοντέλου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο θα βοηθά όλα τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ιδιαίτερα όμως, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων σχολικών και παιδαγωγικών μηχανισμών για καταπολέμηση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα διοργανωθούν 6 Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά σεμινάρια, 9 Ευρωπαϊκά forums διαλόγου, μια Ευρωπαϊκή διαπολιτισμική ημέρα νεολαίας, μόνιμες διαπολιτισμικές εκθέσεις σε σχολεία της Ευρώπης, εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και άλλες σημαντικές δράσεις. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας το οποίο να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), λαμβάνουν μέρος, εκτός από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς, επιμορφωτικά κέντρα, σχολεία και άλλοι φορείς από την Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Γερμανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:
 
 • Η προώθηση της μεταφοράς των πλέον καινοτόμων προσεγγίσεων και βέλτιστων  πρακτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην ειδική εκπαίδευση και στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ηγέτες, τοπικές αρχές, οικογένειες των μαθητών και διάφορους κοινωνικούς εταίρους, πάνω σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση.
 
Οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται σήμερα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη - ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρόωρη εγκατάλειψη παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο - σπανίως αντιμετωπίζονται σ’ ένα ολιστικό και συστημικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ:
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ Παναγιώτα Χαραλάμπους, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ. Κωνσταντίνα Χαραλάμπους, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Άντρη Μιχαηλίδου, Διδακτορική φοιτήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ EΡΓΟΥ: 36 μήνες
 
 Για περισσότερες πληροφορίες:

www.rickscafenetwork.eu
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29