Applied Health Informatics
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρουσίαση μιας περιεκτικής, ψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων. 

Επενδύουμε στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια  (ahi.vlab.ouc.ac.cy) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

ΟΜΑΔΕΣ:

Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή με επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και στον κλάδο της υγείας.
 

ΓΛΩΣΣΑ: 

Ελληνικά
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

24 μήνες μερικής φοίτησης
 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται υπό την μορφή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών ενοτήτων πιστώνεται στο σύνολο του με 100 ECTS. Aναλύεται σε 8 Εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας 16 εβδομάδων ( 8 x 10 ECTS) έκαστη και την τελική διπλωματική εργασία (1x20ECTS). Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ενδιάμεσες εργασίες, τελική εργασία και τελική εξέταση.
 
Στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν καθορίζονται προαπαιτούμενες Θ.Ε., όμως με στόχο την εύρυθμη φοίτηση των σπουδαστών και τη βέλτιστη κατανόηση των επί μέρους θεμάτων εισηγούμαστε την εγγραφή και στις δύο Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου (ΕΠΤ512 και ΕΠΤ513).

 
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Κωδικοί Θ.Ε
Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα 1 ΕΠΤ 512
Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας 2 ΕΠΤ 513
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης 2 ΕΠΤ 521
Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας 2 ΕΠΤ 522
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής 2 ΕΠΤ 523
Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 3 ΕΠΤ 611
Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική 3 ΕΠΤ 612
Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση 3 ΕΠΤ 613
Διατριβή Μάστερ I
Διατριβή Μάστερ II
4 ΕΠΤ 701Α
 ΕΠΤ 701Β
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Διεπιστημονική ακαδημαϊκή ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες πληροφορικής, μηχανικοί υπολογιστών και λογισμικού, διαχειριστές οργανισμών υγείας, ειδικοί σε θέματα όπως οικονομικά της υγείας και ηθική της υγείας).
 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα σχεδιασμού / παροχής / αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε σχετικές βιομηχανικές εφαρμογές, πωλήσεις κλπ, θεωρείται πως έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση για φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό και την ευκαιρία για χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό. Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων από άλλες επιστήμες (Άλλες σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικά, Διοίκηση, Νομικά κλπ) δεν αποκλείονται, αναμένεται όμως πως θα καταβάλλουν επί πλέον προσπάθεια για να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και εμπέδωση επί μέρους θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

Για τις Θεματικές Ενότητες τα δίδακτρα ανέρχονται σε €600. Το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε €1200.


Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική" ανέρχεται σε 6,000€.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν από το Πανεπιστήμιο.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • να υποβάλουν την αίτησή τους στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions
  • να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy

Πυρήνας ακαδημαϊκής ομάδας:

Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης, PhD, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Δρ. Θεόδωρος Κυπριανού, , MD PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής (Ιατρός)
 

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31