Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ασφάλεια Υπολογιστών και δικτύων
ΑΥΔ 620
10
Στόχοι Θεματικής Ενότητας:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η κατανόηση βασικών εννοιών στα θέματα ασφάλειας στα δίκτυα και στους υπολογιστές και η απόκτηση γνώσης για τις διαδικασίες, τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας που εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθεί ένα ασφαλές δίκτυο/σύστημα. Το μάθημα θα αναλύσει τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις επιθέσεις που απειλούν την ομαλή λειτουργία ενός πληροφορικού συστήματος/δικτύου καθώς επίσης θα ενημερώσει για τους τρόπους προληψης, προστασίας, αναγνώρισης και αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες και εργαλεία ασφάλειας.

Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
 • Κατανόηση των θεωρητικών εννοιών ασφάλειας και πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό ασφαλών δικτύων και πληροφορικών συστημάτων
 • Ικανότητα να εφαρμόζουν σωστές πρακτικές για αναβάθμιση της ασφάλειας στα δίκτυα
 • Γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν/δημιουργήσουν λογισμικά εφαρμογών για την προστασία ενός συστήματος 
 • Κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας στα πληροφορικά συστήματα, των κινδύνων και των απειλων και θα μπορούν να αναλύσουν προβλήματα ασφάλειας σε ένα  δίκτυο/σύστημα/εφαρμογή
 • Γνώσεις για να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας για να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα ασφάλειας
 • Γνώσεις για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και πρότυπα ασφάλειας καθώς επίσης και για την εφαρμογή τους
 • Εκτιμήσουν την εφαρμογή των τεχνικών και των τεχνολογιών ασφάλειας για την πρακτική επίλυση προβλημάτων ασφαλείας στα δίκτυα και πληροφορικά συστήματα.

Θέματα:
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων
 • Κρυπτογραφία
 • Νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ασφάλειας
 • Πολιτικές ασφάλειας
 • Έλεγχος πρόσβασης
 • Υπολογιστής και επιθέσεις. Εργαλεία αναγνώρισης επιθέσεων και προστασίας
 • Δίκτυα και επιθέσεις. Εργαλεία αναγνώρισης επιθέσεων και προστασίας
 • Πρωτόκολλα ασφάλειας
 • Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων
 • Ασφάλεια στα ασύρματα δίκτυα
 • Αξιολόγηση ασφάλειας σε ένα πληροφορικό σύστημα
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29