Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις στο πρόγραμμα σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» μόνο για διδακτορικές σπουδές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το πρόγραμμα σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» επιπέδου μάστερ δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για εισδοχή νέων φοιτητών.

 

Σκοπός

Αποστολή του η:

 • Έρευνα σε θέματα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών (Τηλεπικοινωνιακών) Συστημάτων (ΠΕΣ)
 • Προαγωγή της καθαρά επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε ΠΕΣ και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σε θέματα τεχνολογικής αιχμής
 • Εφαρμογή των αρχών και τεχνολογιών των ΠΕΣ και ΤΠΕ για την προαγωγή άλλων περιοχών γνώσης, όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση, η υγεία, το περιβάλλον κλπ.

  

Ενδιαφερόμενο Κοινό

 • Προσωπικό που χειρίζεται ή αναπτύσσει πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα κυβερνητικών, ημικρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών
 • Προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • Ερευνητές του τομέα πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Εκπαιδευτικούς που χειρίζονται πληροφοριακά συστήματα ή τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων 
 • Διευθυντικά / Τεχνικά Στελέχη οργανισμών που διαχειρίζονται πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» ανέρχονται σε €450.  Τα δίδακτρα για τη Θεματική Ενότητα «Διατριβή» είναι €1350.  Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 ευρώ.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).

 

Κατευθύνσεις Ειδίκευσης

Πέρα από τις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες της προηγμένης και της εφαρμοσμένης κατηγορίας, το Πρόγραμμα προσφέρει αριθμό θεματικών ενοτήτων που οδηγούν τον φοιτητή στην απόκτηση εξειδίκευσης σε μια από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:
 • Ευφυή Συστήματα
 • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες
Φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν θεματικές ενότητες πέραν της μίας κατεύθυνσης, μπορούν να το πράξουν και να αποφοιτήσουν από το Πρόγραμμα:
 • χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση
 • με μαθήματα προηγμένης κατηγορίας
 • με μαθήματα εφαρμοσμένης κατηγορίας

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 • Η προηγμένη κατηγορία απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχος πληροφορικής.
 • Η εφαρμοσμένη κατηγορία απευθύνεται σε πτυχιούχους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα πληροφορικής, περιλαμβανομένου προγραμματισμού, στο επίπεδο και την έκταση που συνήθως προσφέρονται σε σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικής και Μηχανικής.
 • Για την ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετήσουν βιβλία, άρθρα και επιστημονικό υλικό από το διαδίκτυο  (Δεν απαιτείτε ενεργητική γνώση της Αγγλικής, δηλαδή γράψιμο ή ομιλία, ούτε κατανόηση προφορικού λόγου, αλλά η κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να είναι πολύ καλή).

 

Δομή Προγράμματος

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται εννέα (9) Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας βάσης και εκπόνηση Διατριβής Μάστερ. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την προηγμένη και την εφαρμοσμένη κατηγορία. Η κάθε κατηγορία περιέχει τις δικές της υποχρεωτικές εξάμηνες Θεματικές Ενότητες κορμού και τις δίκες της κατευθύνσεις / εξειδικεύσεις.  Στο πρώτο έτος, για κάθε κατηγορία, προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικές εξάμηνες Θ.Ε. κορμού, ενώ στο δεύτερο έτος προσφέρονται οι εξάμηνες Θ.Ε. κατεύθυνσης / εξειδίκευσης από τις οποίες ο φοιτητής επιλεγεί τρεις (3), εκπονώντας επίσης τη διατριβή Μάστερ. 

 

 Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές
/Επιλογής
Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
  Ώρες ECTS
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις
PES520 Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 1, 2 Υποχρεωτική     250-300 10
PES521
(ΣΑΕ)
Ερευνητικές Μέθοδοι 2 Υποχρεωτική     250-300 10
PES701A* Διατριβή Ι 3 ή 4 Υποχρεωτική Προηγμένη κατηγορία:
PES500, PES501, PES502, PES503, PES 521
Εφαρμοσμένη κατηγορία:
PES510,  PES511, PES512, PES513, PES 521
PES701Β 250-300 10
PES701B* Διατριβή ΙΙ 3 ή 4 Υποχρεωτική Προηγμένη κατηγορία:
PES500, PES501, PES502, PES503, PES 521
Εφαρμοσμένη κατηγορία:
PES510,  PES511, PES512, PES513, PES 521
PES701A 500-600 20
  Προηγμένη κατηγορία
PES510 Αντικειμενοστραφής Ανάλυση και Σχεδιασμός 1 Υποχρεωτική     250-300 10
PES511 Προηγμένες τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός 1 Υποχρεωτική     250-300 10
PES512 Εξόρυξη Δεδομένων 2 Υποχρεωτική     250-300 10
PES513 (ΑΥΔ) Δίκτυα Επικοινωνιών 1, 2 Υποχρεωτική     250-300 10
  Κατεύθυνση: EPX1 -  Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
PES610
(ΣΑΕ)
Ασύρματες Επικοινωνίες 3 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES611
(ΣΑΕ)
Επικοινωνιακά Συστήματα 4 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES612
(ΣΑΕ)
Κινητή και Διάχυτη Υπολογιστική 4 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
  Κατεύθυνση: EPX2 - Ασφάλεια Συστημάτων
PES620
(ΑΥΔ)
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 3 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES621
(ΑΥΔ)
Κρυπτογραφία 3 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES622
(ΑΥΔ)
Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 4 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
  Κατεύθυνση: EPX3 - Ευφυή Συστήματα
PES600 Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογισμός 3 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES601 Συλλογική Ευφυΐα 3 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
PES602 Αυτόνομοι Πράκτορες και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων
 
4 Υποχρεωτική PES510, PES511, PES512, PES513,   250-300 10
  Εφαρμοσμένη κατηγορία
PES500 Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχές Προγραμματισμού 1 Υποχρεωτική     250-300 10
PES501 Προγραμματισμός Ιστού 1 Υποχρεωτική     250-300 10
PES502 Ευφυή Συστήματα 2 Υποχρεωτική     250-300 10
PES503 Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών 2 Υποχρεωτική     250-300 10
  Κατεύθυνση: EPX4 – Εκπαιδευτική Τεχνολογία
PES630 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 3 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
PES631 Εξ αποστάσεως Μάθηση – Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες 3 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
PES632 Εκπαιδευτική τεχνολογία 4 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
  Κατεύθυνση: EPX5 – Ψηφιακές Υπηρεσίες
PES640 Αρχές και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου 3 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
PES641 Επιχειρηματικά πρότυπα 3 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
PES642 Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες 4 Επιλογής PES500, PES501, PES502, PES503,   250-300 10
Σύνολο   2500-3000 120

Αξιοποίηση Τίτλου

Μπορείτε να εργαστείτε είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό – ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας  τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις κατευθύνσεις: Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα, Εκπαιδευτικά Συστήματα, Επιχειρηματικότητα.
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31