Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Το εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας (Laboratory of Chemical Engineering and Engineering Sustainability) του Μεταπτυχιακού Προγράμματός Σπουδών Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος προκηρύσσει μέχρι 3 θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές σε ένα από τα πιο κάτω γενικά θέματα έρευνας:

(Α) στην Κατεύθυνση της Χημικής Μηχανικής με έμφαση
 1. Τον προσδιορισμό μεθοδολογιών και κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό επικινδύνων και μη αποβλήτων
 2. Την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας από απόβλητα
 3. Την Σύνθεση και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διαδικασιών Βιομηχανικής βιοτεχνολογίας
 4. Ανάπτυξη στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης εξειδικευμένων ρευμάτων αποβλήτων
 5. Την Υγιεινή του Περιβάλλοντος
 6. Την παραγωγή biochar από διάφορες κατηγορίες αποβλήτων και σχεδιασμού τελικής χρήσης τους όπως π.χ για την βελτίωση της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου, για χρήση στην επεξεργασία πόσιμου νερού, για χρήση στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, για χρήση σε εδάφη κλπ
 7. Τις Χημικές Διεργασίες (ηλεκτροχημικές, φωτοχημικές, κλπ)
 
 (Β) στην Κατεύθυνση Μηχανικής Περιβάλλοντος με έμφαση

 1. Μπλέ Οικονομία – Κυκλική Οικονομία
 2. Στην Βιο-οικονομία και Περιβάλλον
 3. την δημιουργία βάσεων δεδομένων σε θέματα ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντων με υψηλή θρεπτική αξία
 4. Ανάπτυξη μοντέλων προσδιορισμού και μέτρησης επιπέδου έξυπνων πόλεων
 5. Δημιουργία βάσεων δεδομένων από διάφορες οικονομικές δραστηριότητες για χρήση σε μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
 6. Την Υγιεινή του Περιβάλλοντος
 
Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει:
(i) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω (σε πρώτο πτυχίο).
(ii) να είναι κάτοχοι πτυχίου συναφή με την Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική, Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Γεωπονία,  Γεωλογία, Ενεργειακή Μηχανική κλπ
(iii) να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(iv) να έχουν πολύ καλή γνώση προγραμμάτων LCA –Multi-criteria Analysis
(v) να έχουν δυνατό υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες
(vi) να είναι σε θέση να έχουν συχνή φυσική παρουσία στο ερευνητικό εργαστήριο Chemical Engineering and Engineering Sustainability.
 
Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:
 1. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 2. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 3. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων όπως αναλυτικής χημείας, οργανικής χημείας, εδαφολογίας, στερεών και υγρών αποβλήτων κλπ
 5. Γνώση στατιστικών πακέτων
Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:
 1. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 2. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 3. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων όπως αναλυτικής χημείας, οργανικής χημείας, εδαφολογίας, στερεών και υγρών αποβλήτων κλπ (Μόνο για τα θέματα μηχανικής)
 5. Γνώση στατιστικών πακέτων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν για να είναι η αίτηση τους έγκυρη
 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPAS format
 2. Αναλυτικό Κατάλογο δημοσιεύσεων  εάν υπάρχει χωριστά
 3. Αναλυτικό κατάλογο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εάν υπάρχει
 4. Πλήρης ερευνητική πρόταση τουλάχιστον 2000 λέξεων η οποία να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος
 • Δήλωση ενδιαφέροντος
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στο σημείο 1-4 δεν θα αξιολογούνται
 
Για τα θέματα μηχανικής και πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δρ. Αντώνη Ζορπά, Επίκουρος Καθηγητής (antonis.zorpas@ouc.ac.cy).
 

Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων (TemLab) μέχρι ΔΥΟ (2) Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές σε ένα από τα πιο κάτω γενικά θέματα έρευνας.
 
1)         Επίδραση της Γεωλογίας/Γεωμορφολογίας στην κατανομή της βλάστησης

2)         Επίδραση του οδικού δικτύου στην άγρια πανίδα

 
Προϋποθέσεις Εισδοχής

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω ερευνητικές περιοχές  πρέπει να κατέχουν:

Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών συναφή με τη Δασολογία, Βιολογία, Γεωγραφία, Επιστήμη Περιβάλλοντος.
 1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 2. Καλή Γνώση στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης (και συγκεκριμένα ArcGIS, ERDAS, ENVI, e-Cognition)
 3. Καλή Γνώση Στατιστικής και στατιστικών λογισμικών (π.χ. Minitab, SPSS, R)
Για  τα θέματα διαχείρισης χερσαίων οικοσυστημάτων και πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δρ. Γιάννη Βογιατζάκη,  Καθηγητή (ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy).
 
Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:
 1. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 2. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 3. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων όπως αναλυτικής χημείας, οργανικής χημείας, εδαφολογίας, στερεών και υγρών αποβλήτων κλπ (Μόνο για τα θέματα μηχανικής)
 5. Γνώση στατιστικών πακέτων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν για να είναι η αίτηση τους έγκυρη
 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPAS format
 2. Αναλυτικό Κατάλογο δημοσιεύσεων  εάν υπάρχει χωριστά
 3. Αναλυτικό κατάλογο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εάν υπάρχει
 4. Πλήρης ερευνητική πρόταση τουλάχιστον 2000 λέξεων η οποία να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος
 • Δήλωση ενδιαφέροντος
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στα σημεία 1-4 δεν θα αξιολογούνται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι τα οκτώ (8) έτη.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL από τις 04 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 π.μ. και με καταληκτική προθεσμία την 6η Νοεμβρίου 2019 στις 14:30 μ.μ.
Η έναρξη των σπουδών θα είναι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020 (Ιανουάριος 2020).
 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 7η Νοεμβρίου 2019 έως Απρίλιο 2020 θα αξιολογηθούν για εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021.

 


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30