Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος το οποίο δέχεται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Στόχος είναι η αναζήτηση διαχειριστικών αλλά και τεχνικών λύσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 100

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα, και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στην Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Χημικους Μηχανικους, και άλλες επιστήμες της Μηχανικής κλπ.
 • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον
 • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον
 • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

 • Να αξιοποιήσεις ευρέως αποδεκτά εργαλεία και τεχνικές στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Εφόσον το πρώτο σου πτυχίο σου εξασφαλίζει το σχετικό τυπικό δικαίωμα, το μεταπτυχιακό θα σου δώσει την ουσιαστική δυνατότητα να εργαστείς ως μελετητής, εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή σχεδιάζοντας εφαρμογές, όπως οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα αιολικά πάρκα.
 • Να αποκτήσει δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων και μελετών μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο  
  Να αποκτήσει δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης οικοσυστημάτων
  Να αποκτήσει δεξιότητες για ετοιμασία προτάσεων και μελετών για υιοθέτηση της βέλτιστης περιβαλλοντικής τεχνολογίας για την επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Να αποκτήσεις δεξιότητες σε μοντέλλα ανάλυσης κύκλου ζωής, SWOT ανάλυσης, πολυκριτηριακής ανάλυσης κλπ 
 • Να εφαρμόσεις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να αποκτησει δεξιότητες σε μοντέλλα GIS
 • Να αποκτήσει δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης και δεικτών αειφορίας
 • Να αποκτήσεις τις δεξιότητες για ενασχόληση με το περιβάλλον σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Να χρησιμοποιείς διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Να συνδυάσεις την εργασιακή σου εμπειρία με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και κλπ


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» έχει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης:

1. Ενέργεια και Ρύπανση
2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.):

 • «Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων»
 • «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας»

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτητές επιλέγουν μια εκ των ακόλουθων επιλεγόμενων Θεματικών Ενοτήτων, ανάλογα με την κατεύθυνση ειδίκευσής τους:

 • Ενέργεια και Ρύπανση
 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτείται και η επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master, σε θέμα της επιλογής τους, έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων του προγράμματος.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (2) επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος. Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου και λήγει περί τα τέλη Μαίου, οπότε διεξάγονται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως και για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να :

 1. Είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 2. Έχουν Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο επομένως οι φοιτητές να έχουν άνεση στην Αγγλική γλώσσα για την μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και διαλέξεων. Ιδίως κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο Αγγλική βιβλιογραφία. Δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.


ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» ανέρχονται σε €1350.  Τα δίδακτρα για τη Θ.Ε. «Διατριβή» είναι επίσης €1350.

Το Συμβούλιο κατά την 12η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 αποφάσισε τα ακόλουθα:

 • τη μη παραχώρηση γενικής έκπτωσης σε όλους τους φοιτητές
 • την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν από το Πανεπιστήμιο.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
 • να υποβάλουν την αίτησή του μόνο ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions
 • να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy
  

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29