ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ερευνητικές Μεθόδοι
ΣΑΕ 521
10
Στόχοι:
Σκοπός της θεματικής ενότητας ‘Ερευνητικές Μέθοδοι’, είναι να εισαγάγει τον σπουδαστή - νέο ερευνητή - στις διάφορες μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας σε όλες τις φάσεις αυτής. Προς αυτό τον σκοπό θα παρουσιαστεί στον σπουδαστή μια γενική επισκόπηση της όλης  ερευνητικής διαδικασίας, με κύριο στόχο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να προσδιορίσει, να διατυπώσει και να παρουσιάσει  μια ερευνητική πρόταση που να αποτελέσει το θέμα της διπλωματικής του εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
• Να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές για να απαντήσουν ερευνητικά ερωτήματα
• Να αναπτύσσουν  κατάλληλες στρατηγικές έρευνας
• Να κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής εμπειρικής έρευνα
• Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30