ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΑΥΔ 622
10
Στόχοι μαθήματος: 
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, για την αξιολόγηση και διαχείριση της ασφάλειας και των σχετικών ρίσκων στα πληροφορικά συστήματα. Το μάθημα θα καλύψει θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία διαχείρισης ρίσκου, μεθοδολογίες και πρότυπα διαχείρισης ρίσκου και θα παρουσιάσει εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης ρίσκου σε ένα υφιστάμενο πληροφορικό σύστημα.

Μαθησιακό αποτέλεσμα/Learning outcomes:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

•    Κατανόηση της ανάγκη για αξιολόγηση ρίσκου και την ανάγκη για την ύπαρξη ασφάλειας στα πληροφορικά συστήματα
•    Κατανόηση και πρακτική γνώση γιαν να μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας κατα τη διαδικάσία ανάλυσης ρίσκου
•    Εξοικοίωση με τις μεθοδολογίες, πρότυπα και νομοθεσία διαχείρισης και ανάλυσης ρίσκου καθώς επίσης και με την εφαρμογή τους
•    Ικανότητα να αξιολογήσουν την ασφάλεια σε ένα πληροφορικό σύστημα, να αναγνωρίσουν απειλές και τρωτά σημεία και να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας για την ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας του συστήματος
•    Γνώσεις για να σχεδιάζουν και καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας ενός οργανισμού σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο

Θέματα:
•    Θεωρητικές έννοιες και τεχνολογίες ασφάλειας
•    Εισαγωγή στη διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου
•    Μεθοδολογίες αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου
•    Αξιολόγηση απειλών
•    Αξιολόγηση τρωτών σημείων συστήματος
•    Ανάλυση ρίσκου
•    Αντιμετώπιση ρίσκου
•    Πολιτική ασφάλειας
•    Διαδικασίες και πρακτικές ασφάλειας
•    Έκθεση αξιολόγησης ρίσκου
•    Νομοθετικό πλαίσιο και πρότυπα


Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•    The Security Risk Assessment Handbook, Douglas J. Landoll
•    Risk Management for Computer Security: Protecting Your Network & Information Assets: Protecting Your Network and Information Assets, Andy Jones, Debi Ashenden
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30