ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Κρυπτογραφία
ΑΥΔ 621
10
Αντικείμενο: 
Αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας της Κρυπτογραφίας είναι οι βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές των κρυπτογραφικών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν θέματα κρυπτογράφησης ιδιωτικού και δημόσιου κλειδιού, θα παρουσιαστούν οι πλέον διαδεδομένοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, ενώ επίσης θα δοθεί έμφαση σε συναφή θέματα όπως οι συναρτήσεις κατακερματισμού και οι ψηφιακές υπογραφές. Περαιτέρω, θα γίνει επισκόπηση σε σύγχρονα ζητήματα που άπτονται του ευρύτερου πλαισίου της κρυπτολογίας, καθώς επίσης και παρουσίαση των ανοιχτών ερευνητικών προβλημάτων του χώρου.


Μαθησιακό αποτέλεσμα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
 • Κατανόηση των σημαντικότερων κρυπτογραφικών αλγορίθμων και συστημάτων, των αρχών σχεδίασή τους, των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων τους
 • Ικανότητα για την αξιολόγηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων και πρωτοκόλλων ασφάλειας, με αναγνώριση των ευπαθειών αλλά και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
 • Ικανότητα διασύνδεσης των διαφόρων κρυπτογραφικών σχημάτων  προκειμένου να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αυθεντικοποίηση
 • Ικανότητα αναγνώρισης της βέλτιστης κρυπτογραφικής λύσης για την κάθε εφαρμογή
 • Γνώση των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων και προκλήσεων του χώρου

Θέματα:
 • Εισαγωγή στην κρυπτογραφία – Αρχές του Shannon
 • Κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού
  • Κρυπταλγόριθμοι ροής
   • Σημειωματάριο μιας χρήσης
   • Τυχαιότητα ακολουθιών – αλγόριθμος Berlekamp-Massey
   • Αλγόριθμοι RC4, Grain
  • Κρυπταλγόριθμοι τμήματος
   • Δίκτυα Αντικατάστασης-Αντιμετάθεσης / Δίκτυα Feistel
   • Αλγόριθμοι DES, 3DES, AES
   • Τρόποι λειτουργίας (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR)
  • Τεχνικές κρυπτανάλυσης (διαφορική, γραμμική, αλγεβρικές επιθέσεις, επιθέσεις συσχέτισης κ.α.)
 • Κρυπτογραφία Δημοσίου κλειδιού
  • Αλγόριθμος Diffie-Hellman
  • Αλγόριθμος RSA – Αλγόριθμοι ελλειπτικής καμπύλης
  • Αρχιτεκτονικές συστημάτων δημόσιου κλειδιού
 • Συναρτήσεις κατακερματισμού
  • Αλγόριθμοι MD5, SHA-1, SHA-3,
  • Κώδικες αυθεντικοποίησης μηνύματος
  • Επιθέσεις
 • Ψηφιακές υπογραφές / Ψηφιακά πιστοποιητικά
 • Ειδικά θέματα (πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, ομομορφική κρυπτογράφηση και εφαρμογές)

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
 1. “Σύγχρονη Κρυπτογραφία – Θεωρία και Εφαρμογές”, M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος (Eds.), Παπασωτηρίου, 2011.
 2. “Cryptography and Network Security – Principles and Practice”,W. Stallings, Prentice Hall, 2006 (ελληνική έκδοση: Ιων, 2011).
 3. Handbook of Applied Cryptography”, A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot και S. A. Vanstone, CRC Press, 1996.
 4. “Τεχνικές κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης”, Β. Α. Κάτος, Γ. Χ. Στεφανίδης, Ζυγός, 2003.
 5. “Applied Cryptography: protocols, algorithms and source code in C”,  B. Schneier, Wiley, 1996.
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30