ΑΥΔ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
ΑΥΔ 620
10
Στόχοι μαθήματος: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών στα θέματα ασφάλειας στα δίκτυα και στους υπολογιστές και η απόκτηση γνώσης για τις διαδικασίες, τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας που εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθεί ένα ασφαλές δίκτυο/σύστημα. Το μάθημα θα αναλύσει τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις επιθέσεις που απειλούν την ομαλή λειτουργία ενός πληροφορικού συστήματος/δικτύου καθώς επίσης θα ενημερώσει για τους τρόπους προληψης, προστασίας, αναγνώρισης και αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες και εργαλεία ασφάλειας.

Μαθησιακό αποτέλεσμα/ Learning outcomes:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν
•    Κατανόηση των θεωρητικών εννοιών ασφάλειας και πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό ασφαλών δικτύων και πληροφορικών συστημάτων
•    Ικανότητα να εφαρμόζουν σωστές πρακτικές για αναβάθμιση της ασφάλειας στα δίκτυα
•    Γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν/δημιουργήσουν λογισμικά εφαρμογών για την προστασία ενός συστήματος 
•    Κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας στα πληροφορικά συστήματα, των κινδύνων και των απειλων και θα μπορούν να αναλύσουν προβλήματα ασφάλειας σε ένα δίκτυο/σύστημα/εφαρμογή
•    Γνώσεις για να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας για να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα ασφάλειας
•    Γνώσεις για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και πρότυπα ασφάλειας καθώς επίσης και για την εφαρμογή τους
•    Εκτιμήσουν την εφαρμογή των τεχνικών και των τεχνολογιών ασφάλειας για την πρακτική επίλυση προβλημάτων ασφαλείας στα δίκτυα και πληροφορικά συστήματα


Θέματα:
•    Εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων
•    Κρυπτογραφία
•    Νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ασφάλειας
•    Πολιτικές ασφάλειας
•    Έλεγχος πρόσβασης
•    Υπολογιστής και επιθέσεις. Εργαλεία αναγνώρισης επιθέσεων και προστασίας
•    Δίκτυα και επιθέσεις. Εργαλεία αναγνώρισης επιθέσεων και προστασίας
•    Πρωτόκολλα ασφάλειας
•    Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων
•    Ασφάλεια στα ασύρματα δίκτυα
•    Αξιολόγηση ασφάλειας σε ένα πληροφορικό σύστημα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
•    Network Security Bible, Eric Cole
•    Network Security: The Complete Reference, Mark Rhodes-Ousley, Keith Strassberg
•    Network Security: A Beginner's Guide, Second Edition (Beginner's Guide), Eric Maiwald,
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30