Πρόγραμμα Σπουδών ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θεατρική αγωγή
ΘΣΠ 61
30

Η Θεματική Ενότητα ΘΣΠ61 προσφέρεται μόνο στους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Θεατρική αγωγή. Στην ενότητα αυτή μελετάται διεξοδικά η θεωρητική και πρακτική εφαρμογή του θεάτρου και του δράματος στη διδασκαλία. Εξετάζονται παράλληλα οι θεατρικές / δραματικές τεχνικές που ενισχύουν την παραπάνω δραστηριότητα. Η τέχνη του θεάτρου διαλέγεται έντονα και δυναμικά με την τέχνη της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα αυτή δίνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού κατά την παραπάνω μαθησιακή-διδακτική διαδικασία.


Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ΘΣΠ 61 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η θεατρική αγωγή μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία
  • γνωρίζουν ποιοι είναι οι αναμενόμενοι ρόλοι του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή κατά την εφαρμογή της θεατρικής αγωγής στη διδασκαλία
  • είναι εξοικειωμένοι με τις κυριότερες μεθόδους με τις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση (αυτοσχεδιασμός, γλωσσική και κινητική έκφραση κτλ.)
  • σχεδιάζουν αυτόνομα θεατρικά μαθήματα και εντάσσουν θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων
  • χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες στη θεατρική αγωγή
  • αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών στα θεατρικά μαθήματα ή στα θεατροποιημένα μαθήματα

 

Προαπαιτούμενα

Επιτυχής ολοκλήρωση των Θεματικών Ενοτήτων ΘΣΠ 50 («Ιστορία του θεάτρου») και ΘΣΠ 51 («Στοιχεία θεωρίας του θεάτρου»).

 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ElluminateLive!

Τρόποι αξιολόγησης: Τέσσερεις (4) γραπτές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

Βιβλιογραφία: Οι φοιτητές της ΘΣΠ61 θα πρέπει να προμηθευτούν τους ακόλουθους τίτλους:

1. Αυδή, Α. και Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο
 
2. Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools, London: David Fulton Publishers
 
3. Neelands, J. (2000) Structuring Drama Work, UK: Cambridge University Press
 
4. Schechner, R. (2006) Performance Studies, 2nd edition, London and New York: Routledge
 
Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να προμηθευτεί ΕΝΑ από τα παρακάτω βιβλία ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία εργάζεται ή στην ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται:
 
Winston, J., Tandy, M., (2009) Beginning Drama: 4-11, Oxon and New York: Routledge (για πρωτοβάθμια εκπαίδευση)

 -ή-

Neelands, J., (2004) Beginning Drama: 11-14, Oxon and New York: Routledge (για δευτεροβάθμια εκπαίδευση – μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου)

-ή-

Neelands, J. και Dobson, W. (2000) Drama and Theatre Studies at AS/A Level, London: Hodder & Stoughton Ltd (για δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για εφηβικό και νεανικό θέατρο)

Θεατρικές Σπουδές

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31