BANNER

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος -  σε μια διαλεκτική συνάρτηση -  τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μέσα στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, με απώτερο στόχο να περάσουν από την κατανόηση στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της νέας γνώσης.
 
Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό με σκοπό να προσελκύσει υποψήφιους φοιτητές να αναλάβουν πρωτότυπη έρευνα σε διάφορες πτυχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.
 

Επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, του σχεδιαστή, του συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη, ίσως, προσφορά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση σχετίζεται με την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS

120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό φόρτο εκατόν είκοσι (120 ECTS), που διαμοιράζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και σε πλήρη φοίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) είναι εξαμηνιαίας διάρκειας και έχουν δεκαπέντε (15) ECTS η καθεμιά.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέγουν μέχρι τέσσερις Θ.Ε. ανά Ακαδημαϊκό Έτος (δύο το εξάμηνο).
 
Η επιλογή και παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θ.Ε. ανά Ακαδημαϊκό Έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση.

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις οκτώ (8) Θ.Ε. ή στις έξι (6) υποχρεωτικές και της Διατριβής Μάστερ. Η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει κανείς τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι προσφερόμενες Θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος
ECTS
SDM 511 Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 15
SDM 512 Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 15
 
Θεματικές Ενότητες Β΄ Εξαμήνου (Εαρινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος
ECTS
SDM 521 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 15
SDM 522 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 15
 
Κατά το τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 60 ECTS παίρνοντας είτε τις τέσσερις (4) προσφερόμενες Θ.Ε. (2 υποχρεωτικές - SDM 612 & SDM 611, - και 2 επιλογής - SDM 621 & SDM 622), είτε τις δύο (2) υποχρεωτικές (SDM 612 & SDM 611) και τις SDM 701A (Διατριβή Μάστερ Ι) και SDM 701B (Διατριβή Μάστερ ΙΙ).

 
Θεματικές Ενότητες Γ΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε.
Τίτλος
ECTS
SDM 612
(υποχρεωτική)
Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 15
SDM 621
(επιλογής)
Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 15
SDM 701A
(επιλογής)
 Διατριβή Μάστερ Ι 15

 Θεματικές Ενότητες Δ΄ Εξαμήνου (Εαρινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος
ECTS
SDM 611
(υποχρεωτική)
Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών 15
SDM 622
(επιλογής)
Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση 15
SDM 701Β
(επιλογής)
Διατριβή Μάστερ ΙΙ 15


Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να ολοκληρώσει τη Διπλωματική Διατριβή σε ένα εξάμηνο (30ECTS), θα έχει την δυνατότητα να εγγραφεί και στις δύο Θεματικές Ενότητες (SDM701A και SDM701B) σε ένα εξάμηνο.  Αυτή η περίπτωση αφορά τους φοιτητές με μερική φοίτηση, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα σε χρονική περίοδο πέραν των 2 ακαδημαϊκών ετών.  Για να μπορούν οι φοιτητές να εγγραφούν και στις δύο Θεματικές Ενότητες (SDM701A και SDM701B) σε ένα εξάμηνο θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις άλλες Θεματικές του Προγράμματος Σπουδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Η επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Προγράμματος.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Πτυχιούχους – αποφοίτους Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ / ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (π.χ. Διευθυντές δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπαλλήλους δομών και φορέων παροχής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης∙ στελέχη υπουργείων, π.χ. Εργασίας, Παιδείας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, και Στελέχη της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείου Προγραμματισμού, ΙΔΕΠ, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρου Παραγωγικότητας, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΕΚΔΔΑ, Στελέχη τραπεζών, ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε ενήλικες και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κα.), στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού.
 • Εκπαιδευτικούς (Καθηγητές και Δασκάλους), εκπαιδευτές και εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε φορείς και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, π.χ. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, Εσπερινά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, και με σκοπό την άριστη κατάρτισή τους), στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού.
 • Ερευνητές όλων των επιπέδων.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Υπουργεία ( π.χ. Εργασίας, Παιδείας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, κα.)
 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε ενήλικες και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Προγραμματισμού, ΙΔΕΠ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρο Παραγωγικότητας, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΕΚΔΔΑ, Τράπεζες, Ιδιωτικές Εταιρείες και Οργανισμούς, κ.α. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Δήμους, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΣΕΕ), κα.).
 • Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων π.χ. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, Εσπερινά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κ.α.).
 • Έρευνες στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ (εάν επιλεγεί) ανέρχεται σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ανέρχεται σε 5,400€.

Το Συμβούλιο κατά την 12η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα  περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 06 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=ELΜοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30