PLACEHOLDER FOR BANNER

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμού, τόσο της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, όσο και της κουλτούρας της καθημερινότητας. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανάδειξη της δημόσιας αξίας του Πολιτισμού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος την προστιθέμενη αξία που παρέχει ο πολιτισμός. Σκοπός είναι, επίσης, να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις ορθολογιστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και του πολιτιστικού κεφαλαίου σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Γιατί...
 • Το Πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επίπεδου γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου, της πολιτιστικής παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
 • Ενισχύει το στρατηγικό όραμα και τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις στο πεδίο του πολιτισμού κατά τον 21ο αιώνα σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς ως στέλεχος στο χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα.
(β) Δυο (2) υποχρεωτικών γραπτών εργασιών ανά Θ.Ε., οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης.
(γ) Μιας (1) προγραμματισμένης υβριδικής Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης και προγραμματισμένων τηλεσυναντήσεων ανά Θ.Ε.
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS

120


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι δύο χρόνια και το Πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερα εξάμηνα.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) Θεματικές Ενότητες στο πρώτο εξάμηνο – και οι δύο είναι υποχρεωτικές (ΠΠΑ 511 και ΠΠΑ 512).
  Στο δεύτερο εξάμηνο μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) Θεματικές Ενότητες: την μία υποχρεωτική (ΠΠΑ 521) και μία από τις τρεις επιλογής (ΠΠΑ 522, ΠΠΑ 523 ή ΠΠΑ 621).
  Στο τρίτο εξάμηνο μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) Θεματικές Ενότητες μεταξύ των τριών επιλογής (ΠΠΑ 614, ΠΠΑ 615 και ΠΠΑ 616).
  Στο τέταρτο εξάμηνο, εάν ο φοιτητής δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις ΘΕ επιλογής, μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών ΘΕ (ΠΠΑ 621, ΠΠΑ 522 ή ΠΠΑ 523). Εάν έχει ολοκληρώσει τις τρεις υποχρεωτικές και τις τρεις επιλογής, μπορεί να ξεκινήσει τη διπλωματική του εργασία (Διατριβή Μάστερ). Η διατριβή είναι υποχρεωτική.
 • Ο φοιτητής ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ έχοντας παρακολουθήσει τις τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες, τρεις (3) Θ.Ε. επιλογής και έχοντας ολοκληρώσει τη Διατριβή Μάστερ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση γίνεται με την υποβολή δυο (2) υποχρεωτικών γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια  εξαμήνου ανά Θεματική Ενότητα (και οι δυο συνυπολογίζονται με 30% στην τελική βαθμολογία) και με τελικές εξετάσεις, στο τέλος του εξαμήνου (αναλογούν σε 70% στην τελική βαθμολογία).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Αποφοίτους ΑΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ενδεικτικά Τμήματα Φιλοσοφικών Σχολών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πολιτισμού, Επικοινωνίας-Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Παιδαγωγικών, Νομικής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής).
 • Αποφοίτους Σχολών Καλών Τεχνών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.
 • Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Μουσικής Επιστήμης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας, Γραφιστικής, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων,  Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Στελέχη δημόσιων, ιδιωτικών ή εθελοντικών πολιτιστικών οργανισμών (κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της ενασχόλησής τους.
 • Στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του Πολιτισμού, της Πολιτιστικής Διαχείρισης, της Πολιτιστικής Πολιτικής και των επιμέρους κλάδων του.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Ως πολιτιστικός διαχειριστής σε δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς και εθελοντικούς οργανισμούς πολιτιστικού χαρακτήρα, και ειδικότερα (ενδεικτικά):

  • Μουσεία
  • Πινακοθήκες
  • Γκαλερί
  • Πολιτιστικούς Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Βιβλιοθήκες
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  • Φορείς Πολιτισμικού Τουρισμού
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για city και nation branding
 • Ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
 • Συνεργασία με στελέχη καταρτισμένα στην Πληροφορική για ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών εφαρμογών για πολιτιστικούς οργανισμούς

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών “Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξηανέρχεται σε 5,400€.

Το Συμβούλιο κατά την 12η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions .
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31