PLACEHOLDER FOR BANNER
Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Πολιτιστικός Τουρισμός και Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων
ΠΠΑ 615
15
Η Θεματική Ενότητα ΠΠΑ615 «Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων» καλύπτει τα ζητήματα που αναπτύσσονται τις τελευταίες δεκαετίες με θέμα την αξιοποίηση του δίπολου πολιτισμός- τουρισμός για την πολύπλευρη ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ειδικότερα, καλύπτει τον σχεδιασμό, τις προοπτικές και την αξιολόγηση διάφορων μορφών  πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικός, αστικός γαστρονομικός, θρησκευτικός κ.α.) και την αποτίμηση της συμβολής του στις τοπικές οικονομίες. Αναφέρεται στις θεωρίες αναβίωσης και αναγέννησης πόλεων (αστική αναβίωση) και περιοχών, σε θέματα αντίστοιχου σχεδιασμού στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και στην αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκριμένων εργαλείων και πρακτικών. Τέλος, καλύπτει τα καίρια ζητήματα του city & destination marketing & branding (προώθηση πόλεων και προορισμών), τις αρχές, τους κανόνες, την αξιολόγηση, τις μεθόδους εφαρμογής τους, την εκτίμηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, σε συνάρτηση τόσο με τον πολιτιστικό τουρισμό και το σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη συνολικά, όσο και με προτάσεις αστικής αναβίωσης. Το εφαρμοσμένο μέρος της Θεματικής Ενότητας θα ασχολείται με πραγματικά παραδείγματα από την Ευρώπη, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Α. Υποχρεωτική βιβλιογραφία
 • Αυγερινού- Κολώνια Σ., 2000, “Ο ρόλος του τουρισμού στη διατήρηση και την ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων” στο: Π. Τσάρτας (επ.) Τουριστική Ανάπτυξη Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ :16-37
 • Δέφνερ Α. και Μεταξάς, Θ., 2006 ,"Ταυτότητα, Εικόνα και Μάρκετινγκ των Πόλεων: Η Περίπτωση της Νέας Ιωνίας στο Νομό Μαγνησίας", στο: Κοκκώσης Χ., Ψυχάρης Γ., Φώτης Γ. (επιμ.) Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια., 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γκοβοστης :143-165.
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε.,2010, «Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού», Κριτική, Αθήνα
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., 2001, «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον»,  Κριτική
 • Μεταξάς Θ.2005 Μάρκετινγκ του τόπου (πόλης): «προσδιορισμός, σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα», ΑΕΙΧΩΡΟΣ , 4(2):.62-99
 • Οικονομου Δ. 2004, «Αστική αναγέννηση και πολεοδομικές αναπλάσεις»  Τεχνικά Χρονικά, Μάιος –. Ιούνιος 2004
 • Σαραντάκου Ε.,2010, «Ώριμοι  τουριστικοί προορισμοί. Εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού-πολιτιστικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση», Διδακτορική Διατριβή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων,  Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, 2010
 • Ashworth, G.J. and J.E.Tunbridge, 2003, Malta makeover: prospects for the realignment of heritage, tourism and development. Report Malta Tourism Authority. URSI report 304
 • Cohen, E., 1979, “Rethinking the Sociology of Tourism”, Annals of Tourism Research 6: 18–35
 • Gravari – Barbas M., “New_Challenges_for_Cultural_Heritage”, Synthesis of the final report, 2014
 • Evans G. and Shaw Ph., 2004 “The Contribution of Culture to Regeneration in The UK: A Report to the DCMS “,  London Met
 • Jansen-Verbeke, M., 1986, “Inner-city tourism: Resources, tourists and promoters”, Annals of Tourism Research, 13: 79–100
 • Lord, G. D.,  1999, «The Power of Cultural Tourism», Keynote Presentation: Wisconsin Heritage Tourism Conference Lac du Flambeau, Wisconsin. From http:www.lord.ca/pudlications/articles/power‗cultural‗tourism.htm
 • McKercher, B.,2002 “Towards a classification of cultural tourists”, International Journal of Tourism Research, 4
 • McKercher B. and du Cross H., 2003, “Testing a cultural tourism typology”, International Journal of Tourism Research, 5
 • Silberberg T., 1995 “Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites”, Tourism Managementt, 16,


Σε ιστότοπους:


Β. Συμπληρωματική  βιβλιογραφία

 • Αρβανιτακή Α. 2007 «Αστικός σχεδιασµός και Πολιτισµός»,  Συμπόσιο Δικτύου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης µε θέµα: «Η Παραγωγικότητα του Πολιτισμού»
 • Αυγερινού Κολώνια Σ.,2009, «Πολιτιστικές διαδρομές: μια πρόταση για τη μελέτη και την ανάδειξη της πολύπλευρης πολιτιστικής πραγματικότητας». στο «τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Διονύση Ζήβα» , ΕΜΠ
 • Βλάμης Χρ., Dittmar J.,  2012, «To  τέλος του κρατικού ελέγχου στο brand- image του έθνους»  στο 'Marketing και Branding Τόπου. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα', Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος : 235-252
 • Δέφνερ Α. & Καραχάλης Ν., 2012, «Το Marketing και Branding Τόπου στην Ελλάδα»  στο 'Marketing και Branding Τόπου. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα', Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος : 17-37
 • Δέφνερ Α. & Μεταξάς Θ., 2012, «Από το  Marketing των Πόλεων στο Marketing των Τόπων και αντίστροφα. Η σημασία του πολιτισμού και του τουρισμού»  στο 'Marketing και Branding Τόπου. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα', Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος : 323-34
 • Biancini F. and Parkinson M.,1994, «Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων», ΕΕΤΑ
 • Καραχάλης Ν., Δέφνερ Α., 2012, «H Συγκέντρωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων σε Κεντρικές Περιοχές της Πόλης και ο ρόλος του City Branding: η περίπτωση της AΘήνας»
 • Καραχάλης Ν., 2006 «Η δημιουργία και διαχείριση πολιτιστικών – τουριστικών περιοχών σε πόλεις μεσαίου μεγέθους: Ευρωπαϊκή εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές» , Εισήγηση στο Forum Επιχειρηματικής Στήριξης, Καβάλα 24-25 Νοεμβρίου 2006
 • Κλαμπατσέα Ειρ. 2012, «Διερευνώντας τη σχέση τουρισμού και ταυτότητας ενός τόπου μέσω των επιλογών του σύγχρονου σχεδιασμού»  στο 'Marketing και Branding Τόπου. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα', Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος : 342-362
 • Μπεριάτος Η. και Γοσποδίνη Α. (2005), “Η κυριαρχία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα διεθνοτοπικοποιημένα αστικά τοπία: Η περίπτωση της Αθήνας 2004”, στο Αειχώρος, Vol.2 (2) :72 - 97.
 • Ashworth G, 2009, “The Instruments of Place Branding: How is it Done?”,  European Spatial Research and Policy ; 16(1):9-22
 • Ashworth, G.J. 2004,  The blue - grey transition: heritage in the reinvention of the tourism resort, Dubrovnik,
 • Butler, R.W.,1980,  “The concept of a tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resource”, Canadian Geographer, 24:5-12
 • Deffner A., Metaxas Th. 2006, “The Tourism Focus of Place Marketing in the Mediterranean: Evidence from  Nea Ionia, Magnesia, Greece And Pafos, Cyprus”  Discussion Paper Series, 12(5): 83-100
 • ETC,WTO, 2005, City Tourism & Culture - The European Experience
 • Garcia(2013)European Capitals of Culture: Success Strategies and LongTerm Effects
 • Hughes H., 2002, “Culture and tourism: a framework for further analysis”, Managing Leisure 7, :164–175, Routledge
 • Kavaratzis, M. 2004 «From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands»
 • Ioannides D.Holcomb B., 2003 “Misguided policy initiatives in small island destinations: why do up-market tourism policies fail?”, Tourism Geographies 5 (1), 39—48
 • Lickorish L. J., Jenkins C. L.,2011, «Μια εισαγωγή στον τουρισμό», Κριτική
 • Metaxas, T. 2009, «Place Marketing, Strategic Planning and Competitiveness: The case of Malta», European Planning Studies, 17 (9):1357-1378
 • Morgan, M., 1991, “Dressing Up to Survive. Marketing Majorca Anew”, Tourism Management, 12(1): 15-20
 • Russo A., and Van der Borg, J. (2002), “Planning considerations for cultural tourism: a case study of four European cities”, Tourism Management, 23
 • Smith M.K. (2004), Seeing a New Side to Seasides: Culturally Regenerating the English Seaside Town, Int. J. Tourism Res. 6: 17–28


Σε ιστότοπους:

 • WWF 2010, Τουρισμός και Περιβάλλον: http://www.eurobank.gr/Uploads/Images1024/TourismosPerivallon.pdf
 • http://library.tee.gr/digital/books_notee/book_59509/book_59509_dimitsantou.pdf


.
  

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31