PLACEHOLDER FOR BANNER

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, πληροφοριών και τεχνολογίας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, το Πρόγραμμα διδάσκει θεωρία, αρχές και καλές πρακτικές, που πηγάζουν όχι μόνο από την επιστήμη της πληροφορικής και της πληροφόρησης, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες.

 


Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  έχει ως βασική αποστολή:

 • Την έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό και ανάλυση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν
  • Συνεργασία μεταξύ τελικών χρηστών (collaboration), π.χ. wiki, λογισμικά ανοικτής πηγής / open source
  • Συλλογική ευφυΐα (collective intelligence), π.χ. φόρουμ και συλλογές περιεχόμενου που συνεισφέρεται από χρήστες (user-contributed content)
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction), π.χ. ιστότοποι κοινωνικών δικτύων – Facebook, Twitter, κτλ.
  • Ανθρώπινη υπολογιστική (human computation), π.χ. ανάθεση εργασίας μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing)
 • Την έρευνα σχετικά με τη χρήση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων και την επιρροή τους στην ανθρώπινη εμπειρία, π.χ. πως έχουν επηρεάσει τις σχέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, δουλεύουμε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε, κτλ.
 • Tην παροχή της απαραίτητης κατάρτισης στους φοιτητές/τριες, ώστε να είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφοριακής τεχνολογίας, η οποία συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία.
 • Την προώθηση της κοινωνικο-τεχνικής προσέγγισης στη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία θεωρεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται από τεχνικά και κοινωνικά συστατικά, τα οποία αλληλεπιδρούν και είναι αλληλοεξαρτώμενα.
 • Την προετοιμασία αποφοίτων οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και ηθικοί χρήστες, σχεδιαστές ή/και αναλυτές κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS - πληροφορίες)

120 ECTS


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτούνται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση έξι (6) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ. 

Οι  φοιτητές/τριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο (2) γραπτές εργασίες και αφού συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και 30 ECTS ανά εξάμηνο. H επιλογή 30 ECTS ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή λιγότερων από 30 ECTS θεωρείται μερική φοίτηση.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τις τρεις (3) Θ.Ε. κορμού του προγράμματος και μια (1) Θ.Ε. της επιλογής. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου με την επιλογή των Θ.Ε. κατεύθυνσης για το δεύτερο έτος σπουδών.
 
Κατά το δεύτερο έτος οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν άλλες δύο υποχρεωτικές Θ.Ε.. Επίσης κατά το δεύτερο έτος γίνεται η εκπόνηση της Διατριβής ή Διπλωματικής Εργασίας. Επιλογή του θέματος της Διατριβής ή Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση των τριών υποχρεωτικών Θ.Ε. του προγράμματος (του 1ου έτους).

Η Διατριβή αναμένεται να 1) συνεισφέρει καινούργιες γνώσεις στην έρευνα για τα Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα και 2) να συνεισφέρει γνώσεις σε πιο εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., με τη σχεδίαση / υλοποίηση ενός συστήματος ή μεθόδου).

 

Ακαδημαϊκές Κατευθύνσεις:


Κάθε φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει μία από τις πιο κάτω δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:
 

 • Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis of Social Information Systems)

 • Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Design of Social Information Systems)Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές / Επιλογής Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις
ΚΠΣ510** Τεχνολογίες Ιστού
Web Technologies
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ516 Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες
Programming for Social Science
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ631 Εξ αποστάσεως Μάθηση: Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες
Distance Learning: Technologies and Methods
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ514 Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα
Information in Social Systems
1 Υποχρεωτική   500 - 600 20
ΚΠΣ513 Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
Empirical Research Methods
2 Υποχρεωτική   250 - 300 10
ΚΠΣ524 Κοινωνική Υπολογιστική
Social Computing
2 Υποχρεωτική ΚΠΣ514 500 - 600 20
ΚΠΣ522 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Social Network Analysis
4 Υποχρεωτική   250 - 300 10
ΚΠΣ701A Διατριβή I 3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 250 - 300 10
ΚΠΣ701B Διατριβή II 4 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20
Κατεύθυνση  Α – Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα – Ανάλυση (Analysis of Social Information Systems)
ΚΠΣ611** Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων
Web and Social Media Analytics
3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20
Κατεύθυνση  Β - Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα - Σχεδιασμός  (Design of Social Information Systems)
ΚΠΣ612 Ψηφιακές Κοινότητες και Σχεδιασμός
Online Communities and  Design
3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20

** Η ΘΕ δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας μια και σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας είναι στα αγγλικά.
 • Καλές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Επαγγελματίες από όλους τους τομείς οι οποίοι έχουν ανάγκη να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά πληροφοριακά συστήματα και το πως εμπλέκουν και αλληλεπιδρούν με το κοινό.
 • Επαγγελματίες στον τομέα της πληροφοριακής τεχνολογίας οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται μοιράζεται πληροφορίες με υπαλλήλους, συνεργάτες και άλλους κοινωνικούς φορείς.
 • Απόφοιτους τεχνικών προγραμμάτων που έχουν την ανάγκη να εξετάζουν την «κοινωνική πλευρά» των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Προγραμματιστές Ιστού (Web programmers) και σχεδιαστές ιστοτόπων (Web designers) που θέλουν να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και το ανθρώπινο κίνητρο, τα οποία θα επηρεάσουν το πως χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάζουν ή αναπτύσσουν, και αν θα είναι επιτυχημένα ή όχι.
 • Επαγγελματίες που θέλουν να αναλύσουν τη χρήση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. το περιεχόμενο που συνεισφέρεται από χρήστες – user-contributed content) για να μάθουν από το κοινό, για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence).
 • Πολίτες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων επόμενης γενιάς τα οποία βοηθούν στη βελτίωση του κόσμου στον οποίο ζούμε.
 • Αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες (Entrepreneurs)
 • Ερευνητές σε όλα τα επίπεδα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις δύο κατευθύνσεις. Μεταξύ των πιθανών επαγγελματικών απασχολήσεων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

 • Σχεδιαστής ιστοτόπων / ψηφιακών κοινοτήτων (Web designer / online community designer)
 • Διευθυντής έργων (Project manager)
 • Διαχειριστής στρατηγικής κινητής επικοινωνίας / επικοινωνίας Ιστού (Web/mobile communication strategist)
 • Διαχειριστής περιεχομένου / πληροφοριών (Content / information manager)
 • Αναλυτής πληροφοριών / Ειδικός επιχειρηματικής ευφυΐας / Ειδικός έρευνας μάρκετινγκ (Information analyst; business intelligence specialist; marketing research specialist)
 • Ειδικός υπηρεσιών πληροφόρησης (Information services specialist)
 • Αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες
   

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα των 10 ECTS ανέρχεται σε 450€, ενώ το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα των 20 ECTS ανέρχεται σε 900€. Το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματαανέρχεται σε 5,400€.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ κατά την 12η Συνεδρία του (ημερ. 20/12/2018) αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι δηλαδή τη 10η Ιουλίου 2019).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Με καταληκτική ημερομηνία την 6η Μαΐου 2019, άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
 • να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 6 Μαΐου 2019, μόνο ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions
 • να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy
 


 


 

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30