Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Λατινικά ΙΙ
ΕΛΛ322
15
 Στόχος:
 
Η Θ.Ε. απευθύνεται σε φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς τη Θ.Ε. Λατινικά Ι ή σε όσους κατέχουν βασικές γνώσεις λατινικών (τουλάχιστον ένα επίπεδο, από το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή). Στόχος της Θ.Ε. είναι η περαιτέρω μελέτη των δομών της λατινικής γλώσσας με σκοπό την κατανόηση διασκευασμένων αλλά και πρωτότυπων λατινικών κειμένων. Το μάθημα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:
 
  • Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
  • Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
  • Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.
 
Ένας από τους ευρύτερους στόχους της ενότητας είναι να παρασχεθούν στον φοιτητή οι γραμματικο-συντακτικές γνώσεις και η γλωσσική βάση που θα του επιτρέψουν στο τέλος να προσεγγίσει ακόμη και κείμενα λατινικής λογοτεχνίας στο πρωτότυπο, αποκτώντας έτσι μια πολύ γενική εικόνα για μερικούς σημαντικούς εκπροσώπους της λατινικής λογοτεχνίας.
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 
Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα μπορούν:
  • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν γραμματικές και συντακτικές δομές καθώς και βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας (προσληπτικές ικανότητες).
  • Να κατανοούν και να μεταφράζουν στη νέα ελληνική λατινικά κείμενα με τη βοήθεια λεξικού και άλλων σχετικών εγχειριδίων.
  • Να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω γνώσεις για την παραγωγή λατινικού λόγου (παραγωγικές ικανότητες).
 
Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 
Η αυτοδιδασκαλία των φοιτητών θα καθοδηγείται από οδηγό μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα.
 
Για κάθε ενότητα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) επεξηγηματικά κείμενα, εποπτικά διαγράμματα και παραδείγματα για ανάλυση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Το υλικό αυτό θα ενισχύεται από ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας (οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασκήσεις κλειστού τύπου, π.χ. συμπλήρωσης κενών), κείμενα για μετάφραση, αναγνώριση των εκάστοτε γλωσσικών δομών και εκμάθηση βασικού λεξιλογίου, προτάσεις για αντίστροφο (μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά).  
 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) και θα γίνονται συχνές τηλε-συναντήσεις για συζήτηση της ύλης και επίλυση αποριών.
 
Αξιολόγηση:
 
Η φύση του μαθήματος και ο γλωσσικός του χαρακτήρας καθιστούν απαραίτητη τη συχνή αξιολόγηση. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) διαγωνίσματα, 10 μονάδες έκαστο (σύνολο 40 μονάδες), και μια τελική εξέταση επί καθορισμένης εξεταστέας ύλης.
 
Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, απαιτείται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) από τα τέσσερα (4) διαγωνίσματα με αθροιστικό βαθμό τουλάχιστον 20/40. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας απαιτεί επίσης εξασφάλιση βαθμού 50/100 στην τελική εξέταση. Στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του επιτυχόντος φοιτητή, ο μέσος βαθμός των διαγωνισμάτων έχει βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας, ενώ ο βαθμός της τελικής εξέτασης 70%.
 
Βιβλιογραφία:
 
Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν ένα εγχειρίδιο γραμματικής – συντακτικού και ένα λεξικό (λατινο-ελληνικό). Τα εγχειρίδια είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη Θ.Ε. Λατινικά Ι.
 
Γραμματική – Συντακτικό:
 
Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική (ΟΕΔΒ: Αθήνα) – το εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται στη μέση εκπαίδευση, το οποίο μπορείτε να βρείτε και ηλεκτρονικά στο Ψηφιακό Σχολείο.
Ή
Χ. Α. Ράμμος, Συνοπτική Γραμματική και Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας (Σαββάλας: Αθήνα 2002)
 
Λεξικό:
 
Θ. Μοσχόπουλος, Λεξικό Λατινοελληνικό και Ελληνολατινικό (Πελεκάνος: Αθήνα 2009)
      Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο κάτω:
Γ. Α. Μαρκαντωνάτος, Βασικό Λεξικό της Λατινικής (Gutenberg: Αθήνα 2001)
Ε. Τσακαλώτος, Λεξικό Λατινο-ελληνικό (Επικαιρότητα: Αθήνα 1921)
Α. Σ. Κουμανούδης, Λεξικόν Λατινοελληνικόν (Εκδόσεις Χιωτέλλη: Αθήνα 1884)
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29