Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)
ΕΛΛ412
15
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:
 • να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα μ.Χ. έως και τον 15o αιώνα μ.Χ.
 • να θεωρήσουν τα πνευματικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που βρήκαν απήχηση στη βυζαντινή κοινωνία ανάλογα με τη χρονική περίοδο και το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της ανάπτυξής τους
 • να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά κείμενα αφενός της λόγιας βυζαντινής γραμματείας (από μετάφραση), αφετέρου της δημώδους βυζαντινής και λογοτεχνίας (από το πρωτότυπο)
 • να εξετάσουν με γνώμονα χαρακτηριστικά παραδείγματα συγγραφικής δημιουργίας τις γραμμές συνεχείας αλλά και τις απόπειρες ανανέωσης και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε χρονικές περιόδους και γραμματειακά είδη

Η ύλη της Θ.Ε. είναι κατανεμημένη στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
 • 8ος -12ος αι.: η λόγια βυζαντινή λογοτεχνία από τους σκοτεινούς αιώνες έως την κομνήνεια «αναγέννηση» της λογοτεχνίας
 • 13ος-15ος αι.: η λόγια βυζαντινή λογοτεχνία της αυτοκρατορίας της Νίκαιας και της εποχής των Παλαιολόγων /  η εμφάνιση και ανάδειξη της δημώδους βυζαντινής λογοτεχνίας
 Υποχρεωτικά αναγνώσματα:
 • J.O. Rosenqvist, βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μτφρ. Ι. Βάσσης, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2008.
 • H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Α΄ & Β΄, έκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1987 & 1992.
 • Α.P. Kazhdan – A. Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, μτφρ. Α. Παππάς, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2004.
 • Εγχειρίδιο ΕΑΠ EΛΠ21: Ε. Αλεξίου, κ.ά., Γράμματα I: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τ. Γ΄: Βυζαντινή περίοδος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001.
 
 
Κείμενα για υποχρεωτική μελέτη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:
 
Β. Ανθολόγια κειμένων
 1. Bυζαντινή λογοτεχνία A΄: 650–1204 
 2. Bυζαντινή λογοτεχνία Β΄: 1204–1453 

Αναλυτική περιγραφή:

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ412 συνιστά τη φυσική συνέχεια της Θεματικής Ενότητας ΕΛΛ221 (Αρχαία Ελληνική και πρώιμη βυζαντινή λογοτεχνία) και το «συνδετικό κρίκο» με το αντικείμενο της ύλης της ΕΛΛ213 (Νεοελληνική λογοτεχνία, 16ος-19ος αι.). Στον πρώτο της κύκλο καλύπτει την περίοδο συγγραφικής δημιουργίας της λόγιας γραμματείας που αρχίζει με τους σκοτεινούς αιώνες του Βυζαντίου (7ος-8ος αι.) και διατρέχει την κυρίως μεσοβυζαντινή περίοδο έως το ορόσημο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204. Στο δεύτερό της κύκλο εξετάζει τη λόγια και τη δημώδη βυζαντινή λογοτεχνία που ουσιαστικά αρχίζει τον 13ο αι. και συνεχίζεται μέχρι το 1453. Βάση της μελέτης και της τελικής εξέτασης αποτελούν αντιπροσωπευτικά κείμενα από τις δύο εξεταζόμενες περιόδους. Όπως και στις δύο άλλες σχετικές Θεματικές Ενότητες ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων. Η μελέτη της βιβλιογραφίας παραμένει ουσιώδης, αλλά ο ρόλος της είναι επικουρικός.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά

Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(β) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και τηλεσυναντήσεων.


Τρόποι αξιολόγησης: 
Δύο γραπτές εργασίες και μια εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31