Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Λατινικά Ι
ΕΛΛ312
15
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.)  είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές δομές της λατινικής γλώσσας και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση απλών (κυρίως διασκευασμένων) λατινικών κειμένων. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους (με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις λατινικών) και στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:
  • Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
  • Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
  • Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση απλού λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 
Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα μπορούν:
  • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές καθώς και βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας (προσληπτικές ικανότητες).
  • Να κατανοούν και να μεταφράζουν στη νέα ελληνική απλά λατινικά κείμενα με τη βοήθεια λεξικού και άλλων σχετικών εγχειριδίων.
  • Να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω γνώσεις για την παραγωγή απλού λατινικού λόγου (παραγωγικές ικανότητες).
 
Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 
Καθώς το μάθημα δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε γνώση της γλώσσας, έμφαση θα δοθεί στη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών.
 
Η αυτοδιδασκαλία των φοιτητών θα καθοδηγείται από οδηγό μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα.
 
Για κάθε ενότητα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) επεξηγηματικά κείμενα, εποπτικά διαγράμματα και παραδείγματα για ανάλυση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Το υλικό αυτό θα ενισχύεται από ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας (οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασκήσεις κλειστού τύπου, π.χ. συμπλήρωσης κενών), απλά κείμενα για μετάφραση, αναγνώριση των εκάστοτε γλωσσικών δομών και εκμάθηση βασικού λεξιλογίου, απλές προτάσεις για αντίστροφο (μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά).  
 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) και θα γίνονται συχνές τηλε-συναντήσεις για συζήτηση της ύλης και επίλυση αποριών.

Αξιολόγηση:
 
Η φύση του μαθήματος και ο γλωσσικός του χαρακτήρας καθιστούν απαραίτητη τη συχνή αξιολόγηση. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) διαγωνίσματα, 10 μονάδες έκαστο (σύνολο 40 μονάδες), και μια τελική εξέταση επί καθορισμένης εξεταστέας ύλης.
 
Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, απαιτείται να κατατεθούν και τα τέσσερα (4) διαγωνίσματα με αθροιστικό βαθμό τουλάχιστον 20/40.​
Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας απαιτεί επίσης εξασφάλιση βαθμού 50/100 στην τελική εξέταση. Στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του επιτυχόντος φοιτητή, ο μέσος βαθμός των διαγωνισμάτων έχει βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας, ενώ ο βαθμός της τελικής εξέτασης 70%.
 
Βιβλιογραφία:
 
Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν ένα εγχειρίδιο γραμματικής – συντακτικού και ένα λεξικό (λατινο-ελληνικό).
 
Γραμματική – Συντακτικό:
 
Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική (ΟΕΔΒ: Αθήνα) – το εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται στη μέση εκπαίδευση, το οποίο μπορείτε να βρείτε και ηλεκτρονικά στο Ψηφιακό Σχολείο.
Ή
Χ. Α. Ράμμος, Συνοπτική Γραμματική και Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας (Σαββάλας: Αθήνα 2002)
 
Λεξικό:
 
Θ. Μοσχόπουλος, Λεξικό Λατινοελληνικό και Ελληνολατινικό (Πελεκάνος: Αθήνα 2009)

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο κάτω:
Γ. Α. Μαρκαντωνάτος, Βασικό Λεξικό της Λατινικής (Gutenberg: Αθήνα 2001)
Ε. Τσακαλώτος, Λεξικό Λατινο-ελληνικό (Επικαιρότητα: Αθήνα 1921)
Α. Σ. Κουμανούδης, Λεξικόν Λατινοελληνικόν (Εκδόσεις Χιωτέλλη: Αθήνα 1884)
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31