Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)
ΕΛΛ222
10
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
  • να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες μια συνολική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ.
  • να μελετήσουν από μετάφραση επιλογές από την ελληνική λογοτεχνία της ελληνιστικής, αυτοκρατορικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου.
  • να εξετάσουν μέσα από συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και κείμενα γραμμές συνέχειας αλλά και απόπειρες καινοτομιών και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε γραμματειακά είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής γραμματείας από χριστιανούς συγγραφείς.
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο/η φοιτητής/-ήτρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση:
  • Να διαγράφει αδρομερώς την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας, στις ποικίλες εκφάνσεις της, κατά την ελληνιστική, αυτοκρατορική και πρώιμη βυζαντινή περίοδο·
  • Να κατανοεί βασικές έννοιες και τάσεις της γραμματείας της εν λόγω περιόδου και να αξιοποιεί σε πρώτο επίπεδο τις σύγχρονες μεθόδους της φιλολογικής επιστήμης για την επιστημονική ανάλυση και ερμηνεία συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων από μετάφραση.
  • Να περιγράφει τρόπους με τους οποίους οι χριστιανοί συγγραφείς της πρώιμης βυζαντινής περιόδου μιμούνται ή διαφοροποιούνται από το λογοτεχνικό παρελθόν και τις συμβάσεις του.

Διδακτέα ύλη:
Πέραν της γενικής γραμματολογικής εισαγωγής σε ολόκληρο το φάσμα της ελληνιστικής, αυτοκρατορικής και πρώιμης βυζαντινής λογοτεχνικής παραγωγής, οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να μελετήσουν κάποια λογοτεχνικά έργα από νεοελληνική μετάφραση. Τα διδασκόμενα κείμενα θα ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια. Η εκάστοτε επιλογή των κειμένων υπαγορεύεται από ειδικούς στόχους.
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17 και 2017-18 επιλέγονται τα εξής κείμενα:
(α) ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ: Παλατινή Ανθολογία, βιβλία 5ο (επιγρ. 1-46 & 216-254), 7ο (επιγρ. 1-90 & 551-575), 8ο (επιγρ. 2-30).
(β) ΡΗΤΟΡΙΚΗ: Λουκιανός, Κατάπλους ή Τύραννος, Μυίας ἐγκώμιον· Συνέσιος Κυρήνης, Φαλάκρας εγκώμιον.
Ειδικός στόχος της τριετίας 2015-18 είναι: (α) η γνωριμία των φοιτητών/τριών με το επίγραμμα της εν λόγω περιόδου, και συγκεκριμένα το ερωτικό και επιτύμβιο επίγραμμα, καθώς και με αντιπροσωπευτικά ρητορικά κείμενα (διάλογος, παίγνιον)· (β) η μελέτη της εξέλιξης των ειδών αυτών μέσα από συνέχειες και ασυνέχειες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη αρχαιότερων προτύπων σε έργα χριστιανών συγγραφέων (συγκεκριμένα τα επιτύμβια επιγράμματα του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και το ρητορικό παίγνιο του Συνεσίου Κυρήνης). Η οικειοποίηση και αφομοίωση αρχαίων (μη χριστιανικών) λογοτεχνικών προτύπων από χριστιανούς συγγραφείς όπως ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός και ο Συνέσιος (που αποτέλεσαν με τη σειρά τους μεγάλα πρότυπα γλώσσας και ύφους σε όλη τη βυζαντινή περίοδο) ήταν καθοριστική για την επιβίωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο Βυζάντιο.
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία (για την τριετία 2015-18)
Easterling, P. E. & Knox, B. W. (επιμ.). 1994. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας, σσ. 712-937
Rosenqvist, J. O. (2008). Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ώς την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μτφρ. Ι. Βάσσης. Αθήνα: Κανάκη, σσ. 13-58
Hunger, H. (1991). Βυζαντινή λογοτεχνία, τόµος Α΄, μτφρ. Λ.Γ. Μπενάκη, Ι.Β. Αναστασίου, Γ.Χ. Μακρή. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σσ. 125-213 (όσα αναφέρονται για τη ρητορική γενικά και για συγγραφείς της πρώιμης βυζαντινής περιόδου)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29