Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος)
ΕΛΛ213
10
Η Θ. Ε. ΕΛΛ 213 προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και ταυτόχρονα μια εισαγωγικού χαρακτήρα άσκηση στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Η θεματική περιλαμβάνει ανάγνωση ενδεικτικών κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας τα οποία εξετάζονται εντός των συμφραζομένων της εποχής τους (ιστορικών, κοινωνικών, αισθητικών-θεωρητικών και κριτικών). Σημειώνεται ότι η έμφαση της μελέτης δίνεται στην εξέταση της λογοτεχνικής παραγωγής του 19ου αιώνα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων.
 
 
Στόχοι της Θ.Ε. είναι:
 
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε (16ος – 19ος αιώνας).
  • Να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο των ιδεών, τα αισθητικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που κυριάρχησαν στη λογοτεχνία της περιόδου.
  • Να ασκήσει τους φοιτητές στις βασικές μεθόδους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
  • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικούς όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και να τους ασκήσει στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τον τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.

Η βασική ιδιαιτερότητα της οργάνωσης των σπουδών στην ενότητα αυτή αφορά στη συνδυαστική μελέτη και εφαρμογή ιστορικών-γραμματολογικών πληροφοριών, καθώς και θεωρητικών-αισθητικών και κριτικών, με στόχο την ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, την ερμηνεία και την κατανόηση τους.
 
Η ύλη της Θεματικής ενότητας αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 
Η λογοτεχνική ακμή στην Κρήτη (16ος αιώνας-1669)
Ο νεοελληνικός διαφωτισμός (18ος αιώνας)
Το δημοτικό τραγούδι
Η επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνα – Η ποίηση του Δ. Σολωμού
Η πρώτη αθηναϊκή σχολή (1830-1880)
Η γενιά του 1880: πεζογραφία
Η γενιά του 1880: ποίηση
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 
Ι. Γραμματολογικό υλικό:
Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1989.
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, μτφ. Eυ. Zουργού-M. Σπανάκη, Eκδόσεις Nεφέλη, Αθήνα 1996.
Εύη Βογιατζάκη, Τα αισθητικά ρεύματα στον 19ο και στον 20ο αιώνα και στη νεοελληνική λογοτεχνία, ΕΔΥ: Εναλλακτικό διδακτικό υλικό, ΑΠΚΥ 2010.
Στ. Αθήνη, Χ. Δανιήλ, Σ. Σταυρακοπούλου, Nεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ως τον 18ο αιώναΌψεις της Νεοελληνικής Γραμματείας (από τις απαρχές ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους), Εγχειρίδιο Μελέτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2005.
Μ. Ροδοσθένους, Κρητική λογοτεχνία της Αναγέννησης, Εκπαιδευτικό Υλικό, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2010.
 
Ανθολόγιο κριτικών κειμένων: Επιλογή κριτικών κειμένων το οποία θα αναρτώνται σταδιακά στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς ως συμπληρωματική βιβλιογραφία για την εκπόνηση της εκάστοτε εργασίας. Σημειώνεται ότι η βιβλιογραφία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγονται κάθε χρόνο προς μελέτη.
 
ΙΙ. Λογοτεχνικά κείμενα
Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός», «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι («Στοχασμοί του ποιητή» Σχεδίασμα Β΄ και Γ΄)», «Ο Πόρφυρας» στο Ποιήματα, επιμ. Λίνου Πολίτη, τόμ. 1, Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 197-210, 215-255.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Η Φόνισσα ή ανθολόγιο διηγημάτων από το έργο των Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Γεώργιου Βιζυηνού και Ανδρέα Καρκαβίτσα.
Ανθολογημένα ποιητικά κείμενα, αντιπροσωπευτικά της περιόδου που εξετάζουμε.
 
Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία (προαιρετική)
M. H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μτφ. Γιάννα Δεληβοριά και Σοφία Χατζηιωαννίδου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2005.
David Ηοlton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, μτφ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995.
 
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά

Μέθοδοι διδασκαλίας
 Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
(γ) Δύο γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Δύο Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)
 
Τρόποι αξιολόγησης
 
Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα(10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30