Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου
ΕΛΛ325
15

Το μάθημα Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Κύπρου απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία για την επιστημονική προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων και έχουν μελετήσει τις σύγχρονες αναλυτικές και ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής έρευνας. Καθίσταται έτσι δυνατή, η κατανόηση των προβλημάτων ερμηνείας και πρόσληψης της Ιστορίας της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρωτοπόρες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών, αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις. Η Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου  έχει ως αντικείμενο την μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δομών του νησιού, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από τους προϊστορικούς χρόνους (c.10η χιλιετία π.Χ.) μέχρι την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς (1571 μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο που επηρέασε την πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα των κατοίκων της Κύπρου η συνεχής και στενή επαφή με τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, τον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο, το Βυζάντιο και τα Δυτικά μεσαιωνικά κράτη.

Συνοπτικά, στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι οι ακόλουθοι:
 • Να εξετάσει αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία μαρτυρούν την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στο νησί, τις πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και τη σταδιακή ανάπτυξη πολιτειακών δομών.
 • Να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δομές στην Κύπρο, από την προϊστορία μέχρι την κατάκτηση της από τους Οθωμανούς.
 • Να ερευνήσει τις παραμέτρους που διέπουν και επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη της Κύπρου, όπως είναι η γεωγραφική της  θέση, το νησιώτικο στοιχείο και οι διαπολιτισμικές επαφές με γειτονικούς λαούς.
 • Να αναδείξει το ρόλο του ελληνικού στοιχείου και τον τρόπο με τον οποίο μετουσιώνεται και επηρεάζει την ιστορική πορεία της Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και εξής.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της ιστορίας της Κύπρου, ως μέρους της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, καθώς, επίσης, ως μέρους της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. 
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μελέτη των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων.
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και απόκτησης γνώσεων σχετικών με την Ιστορία της Κύπρου.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους έρευνας.
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν:
 
1. Γνωσιολογικό επίπεδο

Κατανόηση των κοινωνικών,,πολιτικών, πολιτειακών, ιδεολογικών και πολιτικών δομών της Κύπρου από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την Οθωμανική κατάσταση.
 
2. Επιστημολογικό επίπεδο
 • Η μεθοδολογία της ΘΕ στοχεύει στην επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με τη μελέτη της Ιστορίας της Κύπρου.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης αρχαιολογικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη του πολιτισμού και της ιστορίας της Αρχαίας Κύπρου.
 • Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης γραπτών πηγών και τεκμηρίωσης των πληροφοριών μέσα από τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού της κάθε περιόδου.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας εντοπισμού και μελέτης επιστημονικής βιβλιογραφίας και αξιόπιστων πηγών, συλλογής και επεξεργασίας υλικού έρευνας.
 • Εξοικείωση με τη συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, σε ένα ορθό ακαδημαϊκό πλαίσιο, ακολουθώντας ενδεδειγμένους κανόνες ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωση και παρουσίαση του υλικού.
 
Εγχειρίδια Υποχρεωτικής Μελέτης:
 • Συλλογικό  Έργο, Ιστορία και Αρχαιολογία της Κύπρου: Αρχαιότητα, Ανoικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
 • Συλλογικό  Έργο, Ιστορία της Κύπρου: Μεσαιωνική Κύπρος, Ανoικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010.
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
 • Αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων για τα υποχρεωτικά αναγνώσματα και περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων και της ύλης.
 • Ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και δραστηριοτήτων.
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (Ε.Δ.Υ.) για τις επιμέρους ενότητες.
 • Παρουσίασης ειδικών θεμάτων για την κάθε περίοδο και συζητήσεις διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω της Συγχρονικής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης.
 • Διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.
 • Τεσσάρων γραπτών εργασιών για τις επιμέρους ενότητες, με στόχο την κατανόηση της ύλης, την επίτευξη των στόχων της Θ.Ε. και τη γνωριμία με τη βασική βιβλιογραφία για την κάθε ενότητα.
 • Επίσκεψη σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου.
   
Τρόποι αξιολόγησης:
Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.
 
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31