Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)
ΕΛΛ123
10
Η Θ.Ε. προσφέρει μία κριτική επισκόπηση των βασικότερων σταθμών της νεότερης ελληνικής ιστορίας από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τον πόλεμο του 1897 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα (1770-1843) και εξετάζει: α) τις διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εθνικού κινήματος, β) την επανάσταση του 1821, και γ) τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια και τους Βαυαρούς. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 1844 έως τον πόλεμο του 1897 και επικεντρώνεται: α) στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, β) στις λειτουργίες του αλυτρωτισμού και της «Μεγάλης Ιδέας» και γ) στην εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και στη σύγκρουση Τρικούπη-Δηλιγιάννη του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
  • Να κατανοηθούν οι συνθήκες υπαγωγής και ενσωμάτωσης των Ελλήνων στο οθωμανικό σύστημα κυριαρχίας.
  • Να επισημανθούν οι όροι συγκρότησης και τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του ελληνικού εθνικού κινήματος.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και της οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού κράτους από τις απαρχές της συγκρότησής του έως τον πόλεμο του 1897 σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες.
  • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1770-1897 και να κατανοήσουν τους ιστοριογραφικούς προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.
 
 
Βασικά Εγχειρίδια
Βερέμης Θάνος - Κολιόπουλος Γιάννης, Ελλάς, Η σύγχρονη συνέχεια, από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα: Καστανιώτης 2006.
Dakin Douglas, Η Ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1998.
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Αρώνη-Τσίχλη Καίτη - Λύντια Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, Αθήνα: Παπαζήσης 2002.
Διαμαντούρος Νικηφόρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄-ΙΔ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1975-1977.
Κωστής Κώστας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας»: Η διαμόρφωση του
ελληνικού κράτους 18ος – 21ος αιώνας, Αθήνα: Πόλις 2013
Petropulos John A., Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο, 1833-1843, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1996.
Παπαγεωργίου Στέφανος, Από το Γένος στο Έθνος. Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, 1821-1862, Αθήνα: Παπαζήσης 2004.
Σκοπετέα Έλλη, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα: Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα, 1830-1880, Αθήνα: Πολύτυπο 1988. 
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29