Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
ΕΛΛ121
10
Δύο (2) Χρονικές Ενότητες
 
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ι: από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας (324-780 μ.Χ.) 
 • Βυζαντινή Αυτοκρατορία ΙΙ: από την ανάκτηση εσωτερικής σταθερότητας  και ασφάλειας έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (780-1453 μ.Χ.)
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
 • Να παρουσιάσει την μακραίωνη ιστορική διαδρομή της βυζαντινής αυτοκρατορίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την οθωμανική κατάκτηση.
 • Να ερευνήσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης, της οικονομίας, των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς και του πολιτισμικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της βυζαντινής ιστορίας.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της συγκεκριμένης περιόδου ως τμήματος της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

 
 
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Cheynet, J.-P. (επιμ.) 2012. Ο Βυζαντινός Κόσμος, τόμος Β΄: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641-1204), μετάφραση Αναστασίας Καραστάθη, Αθήνα: Πόλις.
 • Dagron, G., 2009. Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330 ως το 451, Μετάφραση Μαρίνας Λουκάκη, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
 • Haldon, J., 2007. Βυζάντιο. Μια Ιστορία, μετάφραση Σοφίας Σφυρόερα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Κιουσοπούλου, Α. 2008. Βασιλεύς ή οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα: Πόλις.
 • Κιουσοπούλου, Α. (επιμ.), 2005. 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Λαΐου, Α. (επιμ.), 2006. Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, 3 τόμοι, μετάφραση Κωστούλας Σκλαβενίτη, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
 • Mango, C. (επιμ.) 2006. Πανεπιστήμιο Οξφόρδης. Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα: Νεφέλη.
 • Morrisson, C. (επιμ.) 2007. Ο Βυζαντινός Κόσμος, τόμος Α΄:  Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330-641), μετάφραση Αναστασίας Καραστάθη, Αθήνα: Πόλις.
 • Nicol, D. M. 2001. Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου, 1261-1453, μετάφραση Στάθη Κομνηνού, Αθήνα: Παπαδήμας.
 • Ostrogorsky, G. 2000. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄-Γ΄, μετάφραση: Ιωάννη Παναγόπουλου, Αθήνα: Βασιλόπουλος.
 
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
 
Τρόποι αξιολόγησης:
Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29