Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα Βυζαντινής Τέχνης
ΕΛΛ426
15
Τα έργα τέχνης του Βυζαντίου αποτελούν, μαζί με τα πρωτογενή γραπτά κατάλοιπα, τα βασικότερα εργαλεία προσέγγισης της φυσιογνωμίας του πολιτισμικού αυτού κράματος με εκτεταμένα χρονικά όρια ζωής στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου από το 330 έως το 1453. Μεθοδολογικά, ποικίλες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να διαμορφώσουν συστηματικές εκτιμήσεις και ερμηνείες. Η Θεματική Ενότητα επικεντρώνεται στο σημειολογικό και επικοινωνιακό στοιχείο αντιπροσωπευτικών τομέων της βυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας: π.χ. έργα μεταλλοτεχνίας και ανάγλυφα σε ελεφαντοστό, εικόνες, τοιχογραφίες και βεβαίως ψηφιδωτά, αλλά και εικονογραφήσεις χειρογράφων. Αναλύοντας τα έργα ως κώδικες σημείων που μεταφέρουν μηνύματα στο θεατή-δέκτη, θα γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της βυζαντινής τέχνης με τους ίδιους τους ανθρώπους και με τον τρόπο που αυτοί αντιμετώπιζαν τις εκάστοτε μεταβολές σε πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό και πνευματικό επίπεδο. 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

Μέσα από τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει σφαιρική άποψη των τρόπων με τους οποίους τα έργα τέχνης επικοινωνούσαν εξουσία – άμεσα ή έμμεσα – στο Βυζάντιο. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να:
  • Συζητούν τη θέση και τον ρόλο της τέχνης στη βυζαντινή κοινωνία
  • Προσεγγίζουν τα διάφορα έργα τέχνης ως μέσα αποκωδικοποίησης των πεποιθήσεων αλλά και κινήτρων των δημιουργών και των χορηγών τους 
  • Διακρίνουν τον καθοριστικό ρόλο του θεατή-δέκτη στην τελική διαμόρφωση και αποτελεσματική υποδοχή του σημειολογικού περιεχομένου ενός έργου τέχνης
 Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
 
Έλληνες συγγραφείς
§  Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ. 1994. Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές Τοιχογραφίες. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
§  Βασιλάκη, Μ. (επιμ.) 2000. Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
§  Βοκοτόπουλος, Π. 1995. Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές Εικόνες. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
§  Γαλάβαρης, Γ. 1995. Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική Βυζαντινών Χειρογράφων. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
§  Χατζηδάκη, Ν. 1996. Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά Ψηφιδωτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
 
Ξένοι συγγραφείς
§  Eastmond, Α., James, L., Cormack, R. (επιμ.) 2003. Icon and Word: The Power of Images in Byzantium: Studies Presented to Robin Cormack. Aldershot: Ashgate.
§  Λόουντεν, Τ. 2003. Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29