Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και υποστηρίζει:

 • τη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης.
 • την εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση θεμάτων, κυρίως τεχνολογίας και καινοτομίας, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών και μεθόδων καθώς και τη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε μονογραφίες, διεθνή περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών Συνεδρίων και άλλου είδους έντυπα.

 

Ελευθερία της έρευνας

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Επιτρέπεται ωστόσο η προσωρινή εμπιστευτικότητα των στοιχείων έρευνας.

 

Χρηματοδότηση έρευνας

Τα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου μπορούν να χρηματοδοτούνται:

 • από πανεπιστημιακές πηγές που περιλαμβάνουν:
  •  κονδύλια από την Κυπριακή Δημοκρατία (κρατική χορηγία)
  •  έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα
  •  έσοδα από τις κρατήσεις που προβλέπονται σε εκτελούμενα έργα.
 • από εξωτερικές πηγές που περιλαμβάνουν:
  • ειδικές εισφορές, χρηματοδοτήσεις και δωρεές από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
  • διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την έρευνα σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς 
  • χορηγίες από Κυπριακούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι, απαγορεύεται η χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου προς ίδιον οικονομικό όφελος.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς