Η έρευνα στο TemLab ακολουθεί παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με τις αρχές της οικολογίας τοπίου που πραγματεύεται την αλληλεπίδραση της χωρικής διαμόρφωσης του τοπίου και των οικολογικών διεργασιών δίνοντας έμφαση σε μεγάλες χωρικές κλίμακες. Η έρευνά μας περιστρέφεται γύρω από τρεις αλληλένδετους άξονες:

1. Μεσογειακά Οικοσυστήματα με έμφαση στα νησιά και τις ορεινές περιοχές: Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περιβαλλοντική αλλαγή στις ορεινές περιοχές και τα νησιά της λεκάνης της Μεσογείου. Έχουμε εργαστεί κατά τρόπο συστηματικό για την οικολογική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών οικοτόπων προτεραιότητας της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) (Μεσογειακά εποχικά τέλματα, δάση αρκεύθου και αμμοθίνες), καθώς και προστατευόμενων περιοχών σε νησιά της Μεσογείου (Κρήτη, Σαρδηνία, Κύπρος).

2. Το τοπίο ως προσέγγιση στη διαχείριση: Η έρευνα στο πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη της επίδρασης της διαμόρφωσης του τοπίου στη βιοποικιλότητα, στο χαρακτηρισμό των τοπίων και σε οικολογικές εφαρμογές (αποκατάσταση και επαναδημιουργία ενδιαιτημάτων, χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών). Επίσης μελετάμε τρόπους για την ενσωμάτωση της φυσικής και της πολιτισμικής διάστασης του τοπίου σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο για αποτελεσματική προστασία και διαχείριση.

3. Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημικών υπηρεσιών: Η έρευνα στον άξονα αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και τηλεπισκόπησης για μοντελοποίηση κατανομής ειδών και οικοτόπων, καθώς και συστηματικό σχεδιασμό για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κάτω από σενάρια κλιματικής


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς