.
 • Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται αποκλειστικά με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν, κατ’ ανώτατο όριο, σε τρεις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) για τα πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και σε δύο Θ.Ε. για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
 • Ετήσια προγράμματα σπουδών: Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα τουλάχιστον θεματικών Ενοτήτων, ενώ για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τριών ή τεσσάρων Θ.Ε. ή / και εκπόνηση διατριβής. Νοείται ότι οι όροι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 
 • Εξαμηνιαία προγράμματα σπουδών: Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 24 τουλάχιστον θεματικών Ενοτήτων, ενώ για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ οι όροι διαφοροποιούνται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 
 • Το ειδικά διαμορφωμένο, με βάση τις αρχές και απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό ή/και οπτικοαουστικό) αναρτάται στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. 
 • Στους φοιτητές διατίθεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους «Οδηγός Σπουδών» στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών. Στα πλαίσια κάθε Προγράμματος Σπουδών, δίδεται στους φοιτητές ειδικός Οδηγός στον οποίο αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει,  οι στόχοι κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. 
 • Τα Μέλη της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού (Μέλη ΔΕΠ και Μέλη ΣΕΠ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου στηρίζουν, καθοδηγούν και επικοινωνούν με τους φοιτητές ανάλογα με τις υποχρεώσεις του κάθε Προγράμματος. 
 • Στα πλαίσια κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές συμμετέχουν προαιρετικά σε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.), οι οποίες συντονίζονται από τους διδάσκοντες και κύριος σκοπός των οποίων είναι να αποσαφηνισθούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσουν οι φοιτητές πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο κάθε Θ.Ε. 
 • Για κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές εκπονούν αριθμό γραπτών εργασιών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που αξιολογείται από τον διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης των γραπτών εργασιών. Οι γραπτές εργασίες δραστηριοποιούν τον φοιτητή και τον βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα μελέτης.
 • Στο πλαίσιο κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά, με τη φυσική τους παρουσία, στις  τελικές γραπτές εξετάσεις. Η γραπτή εξέταση στο τέλος της ακαδημαϊκής περιόδου αποτελεί την τελική και πλέον ουσιαστική αξιολόγηση του φοιτητή για κάθε Θ.Ε.
 • Σύμφωνα με τους κανονισμούς σπουδών, αν ένας φοιτητής θέλει να αποχωρήσει από πρόγραμμα σπουδών ή Θ.Ε., μπορεί να το πράξει, με τις ανάλογες οικονομικές επιπτώσεις
 • Οποιαδήποτε αποχώρηση από πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή από όλες τις Θ.Ε., στις οποίες έχει εγγραφεί ο φοιτητής), συνεπάγεται απώλεια ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων.
 • Το ποσό των διαχειριστών εξόδων δεν επιστρέφεται
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους Γενικούς Κανόνες Φοίτησης, μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς