ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:


Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καιτονομίας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 21 Ιουνίου 2018 ηλεκτρονικά μέσω του  https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 

Σκοποθεσία και σύντομη περιγραφή:

Tο πρόγραμμα καλύπτει τη διαδικασία σύλληψης και ταυτοποίησης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, της ποσοτικοποίησης των ευκαιριών της αγοράς, το σχεδιασμό της νέας επιχείρησης, την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, και τη λειτουργία της νέας επιχείρησης. Αναλυτικά, καλύπτει και αναλύει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον, οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η σύλληψη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας ως το πρώτο στάδιο της επιχειρηματικότητας. Τα βασικά συστατικά επιτυχίας μιας επιχειρηματικής ιδέας.
 • Ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης. Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Χρηματοδότηση, οργάνωση, αδειοδότηση, ασφάλιση
 • Η λειτουργία της νέας επιχείρησης. Βιωσιμότητα, κερδοφορία, μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την παρουσίαση και την ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει (α) τις κοινές αρχές που διέπουν διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και (β) τα βασικά στάδια της επιχειρηματικότητας ως διαδικασίας.Προορίζεται για απόφοιτους μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, την περαιτέρω ανάπτυξη μιας υφιστάμενης επιχείρησης, να είναι μέλος μιας ομάδας διαχείρισης σε μια νέα επιχείρηση, ή να κατανοήσουν καλύτερα τον επιχειρηματία και την επιχειρηματική διαδικασία.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

 • Απολυτήριο μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης


Μαθησιακά Αποτελέσματα: PDF


Τρόπος Διδασκαλίας / Μεθοδολογία / Μορφή Εκπαιδευτικού Υλικού:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση/Τηλεσυναντήσεις.
 • Εκπαιδευτικό υλικό: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ή/και σημειώσεις διδασκόντων).


Δομή Προγράμματος:


Διδακτική Ενότητα 1:
Επιχειρηματίας,  Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Καινοτομία.
Ανάλυση των εννοιών επιχειρηματικότητας και καινοτομία, των κινήτρων επιχειρηματικότητας, των λόγων επιβίωσης, αποτυχίας/επιτυχίας νέων επιχειρήσεων.
Αναφορά στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ανάλυση καινοτομίας, γέννηση καινοτόμων ιδεών.
Αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών.
 
Διδακτική Ενότητα 2:
Προετοιμασία για την Επιχειρηματική Εκκίνηση: Ερευνα, Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό σχέδιο.
Η έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου: αναγκαιότητα, δομή, ανάλυση, αξιολόγηση. Μελέτη περιπτώσεων.
 
Διδακτική Ενότητα 3:
Επιχειρηματική Εκκίνηση, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Μάρκετινγκ.
Επιχειρηματική εκκίνηση: Χρηματοδότηση, Οργάνωση, Αδειοδότηση, Ασφάλιση. Επιχειρηματική δραστηριότητα και μάρκετινγκ.Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων

 

Σκοπός και σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης «Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Επιχειρήσεων» θα αναλυθούν τα απαραίτητα στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα εκπαιδευτούν σε βασικά θέματα σχετικά με την σύσταση μιας νέας επιχείρησης. Συγκεκριμένα θα εξετασθούν οι παρακάτω ενότητες: περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας, διεξαγωγή έρευνας αγοράς, στρατηγική μάρκετινγκ, οργάνωση και λειτουργία, έλεγχος και παρουσίαση προβλεπόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων.
 
Το πρόγραμμα σκοπό έχει την παρουσίαση και την ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, σκοπός του προγράμματος κατάρτισης δεν είναι τόσο η παρουσίαση της μεθοδολογίας που πρέπει θεωρητικά να ακολουθηθεί για την εκπόνηση ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου, όσο πολύ περισσότερο η διδασκαλία του μαθήματος διαμέσου ενός πραγματικού ή αληθοφανούς παραδείγματος και μάλιστα με την ενθάρρυνση των σπουδαστών στη διαμόρφωσή του.
 
Προορίζεται για απόφοιτους μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, την περαιτέρω ανάπτυξη μιας υφιστάμενης επιχείρησης, να είναι μέλος μιας ομάδας διαχείρισης σε μια νέα επιχείρηση, ή να κατανοήσουν καλύτερα τον επιχειρηματία και την επιχειρηματική διαδικασία.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

 • Απολυτήριο μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης


Μαθησιακά Αποτελέσματα: PDF


Τρόπος Διδασκαλίας / Μεθοδολογία / Μορφή Εκπαιδευτικού Υλικού:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση/Τηλεσυναντήσεις.
 • Εκπαιδευτικό υλικό: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ή/και σημειώσεις/παρουσιάσεις διδασκόντων).
 

Δομή Προγράμματος:

 • Διδακτική Ενότητα 1: Περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας
 • Διδακτική Ενότητα 2: Στρατηγική μάρκετινγκ
 • Διδακτική Ενότητα 3: Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων


Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών

 

Σκοπός και σύντομη περιγραφή:


Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο αποτελεί τον κύριο χώρο κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, και διασκέδασης, η σχέση ανθρώπου-υπολογιστή μετεξελίσσεται από σχέση αλληλεπίδρασης σε σχέση συμβίωσης. Οι έξυπνες συσκευές καλούνται να προσαρμοστούν στις γνωστικές δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών τους, ενώ οι χρήστες καλούνται να εκπαιδεύσουν και να εξατομικεύσουν τις έξυπνες συσκευές τους. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης εξετάζει την ευκαιρία που παρουσιάζουν οι σύγχρονες αυτές τάσεις για καινοτομία.
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές αρχές και τεχνολογίες για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια της συμβίωσης ανθρώπου-υπολογιστή, με έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευομένων να αναγνωρίζουν περιοχές που απαιτούν τέτοιες λύσεις και να προτείνουν δικές τους ιδέες.
 
Κοινό στόχος είναι άτομα χωρίς απαραίτητα υπόβαθρο στην Πληροφορική, τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα είδη των σύγχρονων τεχνολογιών που ενσωματώνονται ευρέως σε έξυπνες συσκευές, και για τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές αυτές μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Ενδιαφέρον για σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές
 • Ικανότητα για αυτόνομη μελέτη και συνεργασία ως μέλος ομάδας
 • Ικανότητα Χρήσης υπολογιστή και αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.


Μαθησιακά Αποτελέσματα: PDF


Τρόπος Διδασκαλίας / Μεθοδολογία / Μορφή Εκπαιδευτικού Υλικού:

 • Εβδομαδιαίες τηλεσυναντήσεις για συζήτηση των κύριων σημείων της ύλης.
 • Συνεχής συμμετοχή μέσω υποστήριξης (στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης) θέσεων και απόψεων που θα συναντώνται στην ύλη της εβδομάδας, με δομημένα επιχειρήματα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή άρθρων (διαδικτυακών και ακαδημαϊκών).
 • Εργασία εφαρμογής των δεξιοτήτων που θα αποχτηθούν σε πραγματικό πρόβλημα.


Δομή Προγράμματος:

Διδακτική Ενότητα 1: Σύγχρονες Έξυπνες Συσκευές
·  Παρουσίαση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων έξυπνων συσκευών (π.χ., smart phones, smart watches), των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ., Siri), και της προοπτικής να μετεξελιχθούν σε προσωπικούς βοηθούς των χρηστών τους.
 
Διδακτική Ενότητα 2: Αρχές Συλλογικής Ευφυΐας
·  Εισαγωγή στην έννοια της συλλογικότητας, με αναφορές στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων, στη θεωρία παιγνίων, τη σοφία του πλήθους, την έννοια της πληθανάθεσης και του συλλογικού υπολογισμού, τα υπέρ και τα κατά της αποκέντρωσης.
 
Διδακτική Ενότητα 3: Γνωστικός Προγραμματισμός
·  Η αλληλεπίδραση χρήστη-συσκευής για εντοπισμό των προτιμήσεων του χρήστη, και εξατομίκευση της συσκευής. Μελέτη βασικών αρχών της μηχανικής μάθησης, της κατανόησης κειμένου, και του συλλογισμού με κανόνες / επιχειρήματα με προτεραιότητες.
 
Διδακτική Ενότητα 4: Μεθοδολογία Αξιολόγησης
·  Συζήτηση μετρικών και μεθόδων αξιολόγησης λύσεων: χρηστικότητα, ανωνυμία, παροχή κινήτρων, αντιμετώπιση κακόβουλης και στρατηγικής χρήσης και συμπράξεων μεταξύ χρηστών. Πειραματική αξιολόγηση, και απλή στατιστική ανάλυση.
 
Διδακτική Ενότητα 5: Ανάπτυξη Καινοτόμου Λύσης
Εφαρμογή των δεξιοτήτων για εντοπισμό ενός προβλήματος της σύγχρονης κοινωνίας, ανάπτυξη καινοτόμου λύσης, παρουσίαση του τρόπου που αξιοποιεί έξυπνες συσκευές, συζήτηση των αρχών που εφαρμόζει, και αξιολόγηση της ποιότητας της λύσης.


 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29